Wrocław

WYCINKA ZIELENI W 2018 R. – Rewolucyjne zmiany w ustawie o ochronie przyrody w zakresie usuwania zieleni, administracyjnych kar pieniężnych oraz pielęgnacji. Zmiany dot. Konserwatora Zabytków. 24.09.2018 WROCŁAW

Podczas szkolenia dowiecie się Państwo: 
 • Jakie są zasady usuwania drzew z działek osób fizycznych na cele nie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą?
 • Czy można wydać zezwolenie na usunięcie drzewa, które jest pomnikiem przyrody?
 • Jaka jest procedura usuwania zieleni z obszaru Natura2000?
 • Kiedy nałożyć obowiązek uiszczenia opłaty, a w jakim przypadku nie naliczać opłaty za usuwanie drzew i krzewów?
 • Jakie są przesłanki do wymierzenia kar administracyjnych?

Szkolenie ma na celu szczegółowe omówienie aktualnie obowiązujących uregulowań prawnych dot. usuwania zieleni, w tym przepisów przejściowych (również wynikających z nowelizacji KPA).

Adresaci szkolenia: 
pracownicy urzędów gmin, miast i starostw powiatowych, pracownicy urzędów marszałkowskich, pracownicy Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska, zarządcy nieruchomości, pracownicy Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, pracownicy spółek miejskich, wszyscy zainteresowani problematyką szkolenia.

PROWADZĄCY: radca prawny, doradca podatkowy, doświadczony trener-praktyk. Absolwentka prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim, aplikacji radcowskiej przy OIRP w Krakowie oraz studiów podyplomowych Zamówienia publiczne na Wydziale Zarządzania AGH. Od 2013 r. radca prawny, od 2016 r. doradca podatkowy. W latach 2008-2014 pracownik samorządowy (prawnik w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa), od 2012 r. trener szkoleń prawnych (specjalizacja: prawo administracyjne, szeroko pojęte prawo ochrony środowiska, prawne aspekty procesu inwestycyjno-budowlanego).

Program szkolenia: 
 1. Omówienie rozporządzenia Ministra Środowiska dot. stawek opłat za usunięcie zieleni obowiązującego od 17.07.2017 r.
 2. Zmiany związane z nowelizacją ustawy o zabytkach (…) dot. właściwości Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków –ustawa z 9.09.2017 r.i jej konsekwencje,
 3. Ustawa z 24.11.2017 r.- „nowelizacja nowelizacji” dot. problematyki usuwania drzew na terenach nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków- od 18.01.2018 r.
 4. Rozporządzenie dot. pomników przyrody
 5. Omówienie planowanej nowelizacji dot. usuwania zieleni na działkach sąsiednich
 6. Pojęcie podstawowe – drzewo, krzew, złom, wywrot, tereny zieleni itp
 7. Drzewa i krzewy usuwane bez zezwolenia:
 • Drzewa i krzewy w związku z przywracaniem gruntów do użytkowania rolniczego
 • Krzewy w skupiskach do 25 m2
 • Drzewa, których obwód na 5 cm nie przekracza: 80 cm/65 cm/50 cm (w tym omówienie problematyki tzw. drzew wielopniowych)
 • Problematyka drzew i krzewów owocowych, zwłaszcza w kontekście pojęcia terenu zieleni
 1. Zmiany dot. usuwania drzew z działek osób fizycznych na cele nie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą - instytucja zgłoszenia, wymogi formalne zgłoszenia i usuwanie ich braków, oględziny dokonywane przez organ, co zawiera protokół oględzin, przesłanki wniesienia sprzeciwu (obligatoryjne i fakultatywne), zaświadczenie wydawane przez organ ograniczenia dot. działalności prowadzonej na tej działce jako przesłanka do nałożenia obowiązku uiszczenia opłaty za usunięte drzewo, uprawnienia kontrolne organu, problemy praktyki: które osoby fizyczne nie mogą korzystać ze zgłoszenia, kto płaci opłatę w sytuacji sprzedaży działki, co z drzewami w granicy działki- czy można zgłosić, czy za zaświadczenie pobierać opłatę skarbową
 2. Organy właściwe do wydawania decyzji w zakresie usuwania zieleni: wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta, marszałek województwa, wojewódzki konserwator zabytków
 • Kiedy organ powinien wyłączyć się od załatwiania sprawy
 • zgadniania z RDOS zezwoleń na usunięcie drzewa w pasie drogowym
 1. Krąg stron postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie zieleni (omówienie problemów pojawiających się w praktyce – problem Spółdzielni Mieszkaniowych i Wspólnot, współwłasność, „drzewa w granicy działki”, strona nieznana z miejsca pobytu, pojęcie gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym, problem Rodzinnych Ogrodów Działkowych itd., udział organizacji ekologicznych na prawach strony
 2. Omówienie wymogów formalnych wniosku o wydanie zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów, w tym nowy wymóg-plan nasadzeń, problematyka usuwania zieleni kolidującej z planowaną inwestycją budowlaną
 3. Procedura wydawania decyzji (oględziny-w tym problem występowania gatunków chronionych w obrębie zadrzewień, postępowanie dowodowe -w tym omówienie dowodu z opinii biegłego), zasady wnoszenia odwołań, problematyka wykonania decyzji, rygor natychmiastowej wykonalności, zmiana decyzji, wygaszenie decyzji, omówienie znowelizowanych przepisów KPA stosowanych w sprawach dot. wycinki zieleni.
 4. Kwestie związane z okresem „lęgowym” ptaków- czy można wtedy usunąć drzewo, jeśli tak, to pod jakimi warunkami. Pod jakimi warunkami usuwamy gniazda od 16.10-28.02.
 5. Problematyka ustalania odszkodowań za drzewa i krzewy usunięte w związku z zagrożeniem dla urządzeń przesyłowych
 6. Obowiązek ponoszenia opłat za usuwanie zieleni:
 • Powrót do opłat określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska
 • opłaty natychmiastowe, w tym zasady udzielania ulg w ich spłacie w kontekście pomocy de minimis,
 • opłaty odroczone na 3 lata, problem umarzania opłat odroczonych,
 • ustawowe zwolnienia z obowiązku opłatowego, z naciskiem na art. 86 ust. 1 pkt 7 i 8
 1. Ochrona zieleni a inne ustawy- usuwanie drzew zgodnie z ustawą o lasach, problematyka nowego Prawa wodnego, ustawy o transporcie kolejowym, wycinka zieleni a decyzja ZRID oraz inne specustawy
 2. Wycinka zieleni a obszar NATURA2000, problem zakazów obowiązujących w parkach krajobrazowych/obszarach chronionego krajobrazu
 3. Problematyka tzw. złomów i wywrotów, stan wyższej konieczności a ustawa o ochronie przyrody
 4. Zakres prawidłowej pielęgnacji zieleni, omówienie nowelizacji przepisów odnośnie cięć pielęgnacyjnych.
 5. Przesłanki i procedura wymierzania administracyjnych kar pieniężnych za usunięcie bez zezwolenia drzew i krzewów oraz zniszczenie zieleni po nowelizacji:
 • Usunięcie bez zezwolenia- kto podlega karze, zasady prowadzenia podstępowań
 • Zniszczenie drzewa (nadmierne przycięcie korony)- kto podlega karze, zasady prowadzenia postępowań
 • Inne przypadki zniszczenia- kto podlega karze, zasady prowadzenia postępowań
 • Uszkodzenie drzewa- kto podlega karze, zasady prowadzenia postępowań
 • Wysokość kary- zasada
 • wysokość kary- wyjątki: kara, gdy drzewo nie podlega opłacie, ulgi dla osób najuboższych itd.
 • Rozkładanie kary na raty
 • Odraczanie kar przy zniszczeniu zieleni- przesłanki, procedura kontroli
 • Nowe delikty- usunięcie drzewa mimo sprzeciwu, usunięcie drzewa przed upływem terminu „milczącej zgody” i usunięcie drzewa bez dokonania zgłoszenia
 1. Ochrona zieleni a spory sąsiedzkie- przycinanie gałęzi i korzeni zgodnie z KC a ustawa o ochronie przyrody
 2. Problematyka pomników przyrody.
Termin szkolenia: 
sobota, Wrzesień 15, 2018 - 10:00
Miasto: 
Miejsce szkolenia: 
IBIS Style Wrocław Centrum, Plac Konstytucji 3 Maja 3
Cena szkolenia: 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 360 zł*+VAT, słownie: trzysta sześćdziesiąt zł 00/100 netto (koszt udziału każdej następnej osoby z tej samej jednostki 335 zł*+VAT, słownie: trzysta czterdzieści zł 00/100 netto)

– opłata obejmuje: wykład, materiały, poczęstunek kawowy, lunch.

Przy zgłoszeniu w terminie do dnia 10.09.2018 – cena promocyjna 319 zł+VAT* dla każdego uczestnika

*Dla podmiotów, które nie oświadczą, że usługa jest finansowana w co najmniej 70% ze środków publicznych, opłata za szkolenie powiększona jest o 23%VAT.

karta zgłoszenia: 
Subskrybuj RSS - Wrocław
Błąd | Szkoła Administracji Samorządowej - Szkolenia dla samorządu

Błąd

Komunikat o błędzie

Recoverable fatal error: Argument 1 passed to xmlsitemap_node_create_link() must be an instance of stdClass, boolean given, called in /var/www/clients/client219/web607/web/sites/all/modules/xmlsitemap/xmlsitemap_node/xmlsitemap_node.module on line 28 and defined w xmlsitemap_node_create_link() (linia 194 z /var/www/clients/client219/web607/web/sites/all/modules/xmlsitemap/xmlsitemap_node/xmlsitemap_node.module).
Wystąpił niespodziewany błąd. Proszę spróbować później.