Klauzula_rodo

Szanowni Państwo,
zgodnie z art. 13 oraz 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) uprzejmie informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Administracji Samorządowej Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, os. Albertyńskie 1–2, 31–851 Kraków (dalej: SAS Sp. z o.o.), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa–Śródmieścia w Krakowie XI Wydział  Gospodarczy KRS pod numerem 0000252471, NIP: 526–23–08–428, numer telefonu: 12 648 02 80, adres e-mail: sas@sas.edu.pl.
 2. W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się elektronicznie poprzez adres e-mail: sas@sas.edu.pl.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 1. marketingu bezpośredniego i promocji towarów oraz usług własnych SAS Sp. z o.o., zgodnie z wyrażoną przez Państwa zgodą lub z uwagi na niezbędność przetwarzania danych osobowych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu SAS Sp. z o.o., gdzie uzasadnionym interesem SAS Sp. z o.o. jest prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych towarów i usług (art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO);
 1. wykonania umowy, której będą Państwo stroną i dla wykonania której przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 1. Zakresem przetwarzania danych osobowych objęte są następujące dane identyfikacyjne i kontaktowe:
 1. w wypadku przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych i promocji towarów oraz usług własnych SAS Sp. z o.o., zgodnie z wyrażoną przez Państwa zgodą: imię, nazwisko, adres e-mail;
 1. w wypadku przetwarzania danych osobowych w celu wykonania umowy, której będą Państwo stroną i dla wykonania której przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne: imię, nazwisko, adres, NIP/PESEL, numer telefonu, numer fax, adres e-mail;
 1. w wypadku przetwarzania danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego i promocji towarów oraz usług własnych SAS Sp. z o.o., w warunkach pochodzenia danych osobowych ze źródeł publicznie dostępnych, w tym ze stron internetowych: imię, nazwisko, adres e-mail.
 1. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą upoważnieni pracownicy/współpracownicy SAS Sp. z o.o., którzy w ramach wykonywania swoich obowiązków muszą posiadać do nich dostęp. Ponadto Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie SAS Sp. z o.o., m.in. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, dostawcom usług IT – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z SAS Sp. z o.o. i wyłącznie zgodnie z poleceniami SAS Sp. z o.o. Państwa dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 2. Dane osobowe podane przez Państwa na potrzeby wykonania umowy będą przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku dotyczącego przechowywania dokumentów księgowych. SAS Sp. z o.o. przestanie przetwarzać dane na potrzeby marketingu bezpośredniego i promocji towarów oraz usług własnych, jeśli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w tych celach. W razie przetwarzania danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego i promocji towarów oraz usług własnych w oparciu o wyrażoną przez Panią/Pana zgodę, SAS Sp. z o.o. będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe do momentu wycofania zgody.
 3. W wypadkach przewidzianych przepisami prawa posiadają Państwo prawo do żądania od SAS Sp. z o.o. dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych.
 4. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes SAS Sp. z o.o., mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego i promocji towarów oraz usług własnych SAS Sp. z o.o.
 5. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 6. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych naruszałoby przepisy prawa.
 7. Dane osobowe wymagane na potrzeby zawieranej umowy są warunkiem zawarcia umowy i są niezbędne do jej wykonania, a ich podanie jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja umowy będą niemożliwe. Podanie danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego i promocji towarów oraz usług własnych SAS Sp. z o.o. jest dobrowolne, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości świadczenia przez SAS Sp. z o.o. usług, w celu realizacji których dane te są gromadzone i przetwarzane.
 8. Państwa dane będą profilowane w celu przesyłania ofert szkoleniowych zawierających informację handlową, co pozwoli na dostosowywanie treści w/w ofert do Państwa indywidualnych zainteresowań.