Szanowni Państwo,

w związku z ograniczeniami związanymi z walką z epidemią COVID-19, Szkoła Administracji Samorządowej Sp. z o.o. w najbliższym czasie będzie realizować dla Państwa szkolenia w formie on-line.

Trwająca epidemia znacząco wpłynęła na funkcjonowanie organów administracji publicznej. Zmian w przepisach, w tym zupełnie nowych regulacji, jest w ostatnim czasie bardzo dużo, zaś ich stosowanie jest niezwykle problematyczne. Stąd oferta szkoleń dedykowanych dla Państwa w nowej, bezpiecznej dla Uczestników formie, które ułatwią uporanie się z nowymi wyzwaniami.

Podczas szkoleń on-line Nasz ekspert przedstawi w czasie rzeczywistym tematykę zajęć. W trakcie szkolenia każdy z Uczestników będzie miał możliwość zadawania pytań wykładowcy i wymiany doświadczeń z innymi Uczestnikami. Nasz ekspert odpowiada na Państwa pytania na bieżąco lub w drugiej części szkolenia, w sesji pytań i odpowiedzi.

Nasze szkolenia prowadzone są przez najlepszych wykładowców, którzy są doświadczonymi ekspertami- praktykami w swoich dziedzinach.

 

Aby uczestniczyć w szkoleniu potrzebny jest komputer z dostępem do Internetu. Przydatne mogą być również słuchawki z mikrofonem, jeżeli chcieliby Państwo zabierać głos a liczba uczestników na to pozwala. Kamera w komputerze nie jest konieczna.

Po przesłaniu zgłoszenia oraz skompletowaniu grupy otrzymają Państwo na wskazany adres e-mail unikalny link do szkolenia (pokoju szkoleniowego). Wystarczy kliknąć w otrzymany link w konkretnym terminie i godzinie, w której planowane jest rozpoczęcie zajęć szkoleniowych.

Po spotkaniu otrzymają Państwo mailem elektroniczne materiały szkoleniowe, a certyfikat ukończenia szkolenia zostanie przesłany, w zależności od Państwa preferencji, pocztą lub mailem. Płatność za szkolenie nastąpi na podstawie faktury przesłanej po szkoleniu mailem.

 

Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu naszych szkoleń, zamieszczonego na stronie www.sas.edu.pl.

 

Prawo budowlane w 2020 r. – aktualne regulacje prawne (w tym specustawa dot. COVID-19) i planowane nowelizacje. 04.06.2020 ON-LINE

Podczas szkolenia dowiecie się Państwo: 
 • Proces inwestycyjno-budowlany w czasie pandemii – jakie rozwiązania wprowadza specustawa i jej nowelizacje?
 • Przywrócenie biegu terminów w postępowaniach administracyjnych – o czym należy pamiętać?
 • Jakie są zasady uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego w okresie COVID-19?
 • Jakie decyzje są załączane do wniosku o pozwolenie na budowę?   Jak obecnie stosować zasady ogólne KPA?
 • Na co zwrócić szczególną uwagę analizując wniosek o pozwolenie na budowę lub projekt budowlany?  Z jakiego tytułu prawnego może wynikać prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane?
 • Tzw. Duża nowelizacja Prawa budowlanego i zmiany innych ustaw w 2020 r. – co trzeba wiedzieć?

 
Celem szkolenia jest omówienie – w ujęciu praktycznym – aspektów prowadzenia procesu inwestycyjno-budowlanego – od spraw związanych z planowaniem przestrzennym, poprzez tematykę ochrony środowiska i zabytków, aż po zagadnienia prawa budowlanego – z uwzględnieniem przepisów specustawy koronawirusowej.
W trakcie szkolenia szczególna uwaga poświęcona zostanie zmianom w przepisach prawa planowanych w 2020 r. – w tym tzw. Dużej nowelizacji Prawa budowlanego.

 

Adresaci szkolenia: 
pracownicy starostw powiatowych/miast na prawach powiatu (wydziałów budownictwa, inwestycji), pracownicy urzędów miast/gmin (wydziałów planowania przestrzennego, inwestycji, ochrony środowiska), pracownicy nadzoru budowlanego (PINB/WINB), urzędów wojewódzkich, zarządów dróg, TBS, spółdzielni mieszkaniowych, zarządcy nieruchomości.

PROWADZĄCY: radca prawny, doradca podatkowy, doświadczony trener-praktyk. Absolwentka prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim, aplikacji radcowskiej przy OIRP w Krakowie oraz studiów podyplomowych Zamówienia publiczne na Wydziale Zarządzania AGH. W latach 2008-2014 pracownik samorządowy (prawnik w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa), od 2012 r. trener szkoleń prawnych (specjalizacja: prawo administracyjne, prawo ochrony środowiska, prawne aspekty procesu inwestycyjno-budowlanego). Prowadzi indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego, Doradcy Podatkowego w Krakowie.

Program szkolenia: 
 1. Pojęcia podstawowe prawa budowlanego (roboty budowlane, budowa, przebudowa, remont, prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, obiekt budowlany, budynek, budowla, obiekt małej architektury).
 2. SPECUSTAWA COVID: ZMIANY PROCEDURY UDZIELANIA POZWOLEŃ BUDOWLANYCH ORAZ DOPUSZCZANIA OBIEKTÓW DO UŻYTKOWANIA (art. 12 i 12b, art. 31 i 31d, przepisy dot. udostępniania akt, stosowania art. 10 kpa i in. przepisów procedury). Problematy związana ze sposobem liczenia zawieszonych terminów.
 3. Organy właściwe do udzielania pozwoleń na budowę i organy nadzoru budowlanego - podział kompetencji. Wojewódzki konserwator zabytków i jego rola.
 4. Wymogi formalne wniosku o pozwolenie na budowę. Omówienie zakresu i formy projektu budowlanego. Omówienie podstawowych kwestii dot. planowania przestrzennego, ochrony środowiska i in. ustaw rzutujących na proces inwestycyjno-budowlany.
 5. Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
 6. Zasady udzielania pozwoleń na budowę - procedura, strony postępowania w sprawie pozwolenia na budowę, problemy praktyki (np. śmierć strony postępowania, osoby nieznane z miejsca pobytu, nieprzeprowadzone postępowanie spadkowe itd.).
 7. Decyzja o zmianie pozwolenia na budowę - kiedy jest wymagana, zasady uzyskiwania.
 8. Wygaśnięcie pozwolenia na budowę.
 9. Decyzja o przeniesieniu pozwolenia na budowę.
 10. Roboty budowlane wymagające pozwolenia na budowę. Roboty budowlane, które mogą być prowadzone na zgłoszenie. Roboty budowlane zwolnione z obowiązku uzyskania pozwolenia budowlanego/dokonania zgłoszenia.
 11. Procedura zgłoszenia w prawie budowlanym. Zasady wnoszenia sprzeciwu.
 12. Dopuszczenie obiektu budowlanego do użytkowania - zgłoszenie zakończenia budowy, pozwolenie na użytkowanie, kontrola obowiązkowa.
 13. Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego.
 14. Skutki nieprzestrzegania prawa w procesie inwestycyjno-budowlanym. Naruszenie wymogów planowania i zagospodarowania przestrzennego. Samowola budowlana i jej rodzaje. Procedura legalizacji samowoli budowlanej. Nielegalne przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego, nielegalna zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego.
 15. PLANOWANE NOWELIZACJE PRZEPISÓW -  m.in. w związku ze zmianą Prawa geodezyjnego i kartograficznego (wejście w życie w lipcu 2020 r.) i duża nowelizacja Prawa budowlanego (wejście w życie we wrześniu 2020 r.).
Termin szkolenia: 
czwartek, Czerwiec 4, 2020 - 09:00
Cena szkolenia: 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 230 zł*+VAT, słownie: dwieście trzydzieści zł 00/100 zł netto
 
– opłata obejmuje: wykład i materiały.
 
*Dla podmiotów, które nie oświadczą, że usługa jest finansowana w co najmniej 70% ze środków publicznych, opłata za szkolenie powiększona jest o 23%VAT

Procedury uchwałodawczej w radzie gminy i powiatu w okresie pandemii - 5 czerwca 2020, godz. 9:00-12:00 lub 16:00-19:00

Podczas szkolenia dowiecie się Państwo: 
 • Procedura uchwałodawcza w czasie zagrożenia COVID-19 – jak prawidłowo realizować obowiązki?
 • Jakie warunki muszą zostać spełnione, aby przeprowadzić sesje zdalną? 
 • Jak w praktyce przygotować dobrą uchwałę?   O czym należy pamiętać pracując nad projektem uchwały?
 • Jakie są uprawnienia poszczególnych komisji i radnych?
 • Za co odpowiada przewodniczący rady zwołując sesję zdalną?
 • Jakie uchybienia najczęściej pojawiają się w toku procedury uchwałodawczej i jak ich uniknąć?

Szkolenie ma na celu kompleksowe przedstawienie procesu legislacyjnego w samorządzie, w tym omówienie poszczególnych czynności i elementów procedury uchwałodawczej – od rozpoczęcia prac nad uchwałą w komórce merytorycznej, aż po wejście uchwały w życie.  Szczególna uwaga poświęcona będzie wpływowi epidemii SARS-CoV-2 na przebieg procedury uchwałodawczej. Szkolenie pozwoli także na poszerzenie i pogłębienie wiedzy oraz umiejętności uczestników w zakresie poprawnego redagowania uchwał – z uwzględnieniem zasad poprawnej legislacji.

Adresaci szkolenia: 
SZKOLENIE SKIEROWANE DO: przewodniczących rad, przewodniczących i członków komisji rewizyjnych, sekretarzy urzędów, kierowników jednostek organizacyjnych, pracowników merytorycznych przygotowujących uchwały w komórkach merytorycznych, pracowników biura rady.
Program szkolenia: 

1. ZWOŁYWANIE SESJI:

 1. przygotowanie zwołania (drogą listową, mailową, przez telefon, osoby zaproszone, obecność publiczności).
 2. dokumentowanie (projektu uchwał, sporządzanie protokołu i poprawki do protokołu, publikacja w BIP). 
 3. sesje zwyczajne, nadzwyczajne – odpowiedzialność za zwołanie sesji zdalnej. 
 4. przekazanie prowadzenia obrad, przerwa w sesji – kontrowersje. 
 5. skutki nieobecności przewodniczącego rady, chwilowa nieobecność – podpisywanie dokumentów. 
 6. procedowanie uchwał a transmisja obrad.

2. PORZĄDEK SESJI:

 1. zmiana porządku obrad – moment wprowadzania zmian a zapisy statutów.
 2. zasady prowadzenia obrad – utrzymywanie porządku podczas obrad, sankcje wobec radnych, wykluczenie radnego, radny uchylający się od głosowania.

3. PROCES LEGISLACYJNY:

 1. inicjatywa uchwałodawcza.
 2. uzgodnienia, opinie (radca prawny, skarbnik, metryczka finansowa projektu uchwały).
 3. procedowanie w komisjach.
 4. procedowanie w radzie:
 • zgłaszanie poprawek (kto może, jakie poprawki, kolejność),
 • wnioski formalne a wnioski merytoryczne,
 • sposoby glosowania (jawne, tajne, imienne, system elektroniczny),
 • quorum (większość zwykła, bezwzględna, ustawowa),
 • błędy w głosowaniu, reasumpcja głosowania, dopuszczalność reasumpcji, problemy występujące przy głosowaniu elektronicznym.
 1. analiza poprawności treści wybranych uchwał finansowych podejmowanych w związku z COVID-19. 6) warunki pracy zdalnej.
Termin szkolenia: 
piątek, Czerwiec 5, 2020 - 09:00
Cena szkolenia: 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 230 zł*+VAT, słownie: dwieście trzydzieści 00/100 zł netto

– opłata obejmuje: wykład i materiały szkoleniowe, zaświadczenie.
 
*Dla podmiotów, które nie oświadczą, że usługa jest finansowana w co najmniej 70% ze środków publicznych, opłata za szkolenie powiększona jest o 23%VAT.

Szanowni Państwo,

już od dwudziestu lat mamy przyjemność współpracować z Państwem, prowadząc działalność szkoleniową i doradczą na rzecz instytucji publicznych na terenie całego kraju.  Nasza firma godzi w sobie profesjonalizm, znajomość problematyki środowisk lokalnych oraz orientację na potrzeby pracowników administracji publicznej. Nieustające wysiłki w dbałości o profesjonalizm i wysoką jakość usług edukacyjnych sprawiły, że staliśmy się rozpoznawalną i cenioną w Polsce, a przy tym cieszącą się Państwa zaufaniem instytucją szkoleniową i doradczą.

Wiedza z zakresu środowisk lokalnych oraz uczestnictwo w toczących się w ich obrębie dyskusjach pozwalają Nam na zrozumienie potrzeb i problemów, z jakimi borykają się Nasi Klienci, a w konsekwencji na jeszcze lepszą odpowiedź na ich potrzeby. Wiemy przy tym, jak ważne jest łączenie wiedzy merytorycznej oraz doświadczenia szkoleniowego z umiejętnościami zdobytymi w życiu zawodowym. Dlatego Nasze szkolenia opierają się na praktycznym aspekcie omawianych zagadnień. Udało Nam się stworzyć zaplecze szkoleniowe, którego filarem są eksperci-praktycy, a wiedza przez nich przekazywana jest gotowa do natychmiastowego zastosowania w Państwa pracy.

Będziemy zaszczyceni jeżeli dołączycie Państwo do grona naszych klientów.
 

Zapraszam serdecznie do udziału w Naszych szkoleniach!

Subskrybuj Szkoła Administracji Samorządowej - Szkolenia dla samorządu RSS