Opole

Proces inwestycyjno-budowlany po zmianach w 2020 r. – specustawa dot. COVID-19, "Duża nowelizacja Prawa budowlanego", stosowanie przepisów przejściowych. 14.10.2020 OPOLE

Podczas szkolenia dowiecie się Państwo: 
 • Szeroka nowelizacja ustawy Prawo budowlane i jej konsekwencje – co zmieni się od 19.09.2020 r.?
 • Jak doprecyzowano regulacje budzące dotychczas wątpliwości interpretacyjne i jak stosować nowe przepisy?
 • W jakim zakresie usunięto „nadmiarowe” obowiązki inwestora? Jak uporządkowano kwestie kompetencyjne?
 • Skutki zmiany art. 29 i 30 Pr. bud. – co zawiera nowy katalog obiektów, których budowa wymaga zgłoszenia?
 • Podział projektu budowlanego – co oznacza w praktyce i jak wpłynie na obowiązki organu?
 • Kiedy nie będzie możliwe stwierdzenie nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę?
 • Na czym będzie polegało uproszczone postępowanie legalizacyjne dla tzw. „starych samowoli budowlanych”?

Celem szkolenia jest szczegółowe omówienie zmian wynikających z ustawy z dnia 13.02.2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, która wchodzi w życie 19.09.2020 r. Znowelizowane przepisy omówione będą w ujęciu praktycznym – z uwzględnieniem nowych uprawnień i obowiązków organu administracji architektoniczno-budowlanej i inwestora. Szczególna uwaga poświęcona zostanie zmianie wymogów dotyczących projektu budowlanego oraz modyfikacjom dotyczącym prowadzenia budowy i oddania obiektu do użytku.

Adresaci szkolenia: 
SZKOLENIE SKIEROWANE JEST DO: pracowników starostw powiatowych/miast na prawach powiatu (wydziałów budownictwa, inwestycji), pracowników urzędów miast/gmin (wydziałów planowania przestrzennego, inwestycji, ochrony środowiska), pracowników nadzoru budowlanego (PINB/WINB), pracowników urzędów wojewódzkich, jednostek drogowych, TBS, zarządców nieruchomości, pracowników spółdzielni mieszkaniowych oraz innych osób zainteresowanych tematyką szkolenia.

PROWADZĄCY: radca prawny, doradca podatkowy, doświadczony trener-praktyk. Absolwentka prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim, aplikacji radcowskiej przy OIRP w Krakowie oraz studiów podyplomowych Zamówienia publiczne na Wydziale Zarządzania AGH. W latach 2008-2014 pracownik samorządowy (prawnik w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa), od 2012 r. trener szkoleń prawnych (specjalizacja: prawo administracyjne, prawo ochrony środowiska, prawne aspekty procesu inwestycyjno-budowlanego). Prowadzi indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego, Doradcy Podatkowego w Krakowie - www.kancelariamaslowska.pl.

Program szkolenia: 
 1. Prawo budowlane - zakres i przedmiot zmian. Zmiany w dokumentacji projektowej:
 • projekt zagospodarowania działki lub terenu,
 • projekt architektoniczno-budowlany,
 • projekt techniczny.
 1. Roboty niewymagające pozwolenia na budowę - nowy katalog w art. 29 ustawy Prawo budowlane. 
 2. Uczestnicy procesu budowlanego - prawa i obowiązki.
 3. Stosowanie przepisów prawa budowlanego w trakcie budowy:
 • istotne/nieistotne odstąpienie,
 • nadzór autorski,
 • prowadzenie dziennika budowy.
 1. Oddawanie obiektów budowlanych do użytku:
 • zgłoszenie czy decyzja?
 • obowiązkowa kontrola,
 • postępowanie naprawcze.
 1. Utrzymanie obiektów budowlanych:
 • obowiązki właściciela/zarządcy,
 • właściwość nadzoru budowlanego.
 1. Pytania i dyskusja.
Termin szkolenia: 
środa, Październik 14, 2020 - 10:00
Miasto: 
Miejsce szkolenia: 
Hotel ,,MERCURE”, ul. Krakowska 57-59
Cena szkolenia: 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 410 zł*+VAT, słownie: czterysta dziesięć zł 00/100 netto (koszt udziału każdej następnej osoby z tej samej jednostki 360 zł*+VAT, słownie: trzysta sześćdziesiąt zł 00/100 netto)

– opłata obejmuje: wykład, materiały, poczęstunek kawowy, lunch.

Przy zgłoszeniu w terminie do dnia 02.10.2020 – cena promocyjna 349 zł+VAT* dla każdego uczestnika.

*Dla podmiotów, które nie oświadczą, że usługa jest finansowana w co najmniej 70% ze środków publicznych, opłata za szkolenie powiększona jest o 23%VAT.

Subskrybuj RSS - Opole