Lublin

Pułapki procedury uchwałodawczej w radzie gminy i powiatu. 30.09.2019 LUBLIN

Podczas szkolenia dowiecie się Państwo: 

W trakcie szkolenia szczegółowo omówione zostaną między innymi:

 • Jak napisać uchwałę w sprawie skargi zgodną z RODO?
 • Co z ważnością czynności podjętych na podstawie uchwały, która została uchylona?
 • Jak w praktyce przygotować dobrą uchwałę?
 • O czym należy pamiętać pracując nad projektem uchwały?
 • Jakie są uprawnienia poszczególnych komisji i radnych?  Za co odpowiada przewodniczący rady?
 • Jakie uchybienia najczęściej pojawiają się w toku procedury uchwałodawczej i jak ich uniknąć?

Szkolenie ma na celu kompleksowe przedstawienie procesu legislacyjnego w samorządzie, w tym omówienie poszczególnych  czynności i elementów procedury uchwałodawczej – od rozpoczęcia prac nad uchwałą w komórce merytorycznej,  aż po wejście uchwały w życie. Omówione zostaną także – w ujęciu praktycznym – uprawnienia i obowiązki.
 
Podmiotów zaangażowanych w prace nad przygotowaniem i podjęciem uchwał. Szkolenie pozwoli na poszerzenie i pogłębienie wiedzy oraz umiejętności uczestników w zakresie poprawnego redagowania uchwał – z uwzględnieniem zasad poprawnej legislacji.

Adresaci szkolenia: 
SZKOLENIE SKIEROWANE JEST DO: przewodniczących rad gmin i powiatów, przewodniczących komisji, radnych, sekretarzy urzędów, pracowników przygotowujących uchwały w komórkach merytorycznych, a także do pracowników Biura Obsługi Rady oraz innych pracowników samorządowych zainteresowanych tematyką szkolenia.

PROWADZĄCY: prawnik, absolwent UW - Wydział Prawa i Administracji oraz studiów doktoranckich w Instytucie Nauk Prawnych PAN. Autor licznych publikacji prasowych o tematyce samorządowej. Współredaktor i współautor książki pt: „Prawa i obowiązki radnego”. Wieloletni wykładowca Akademii Wspólnoty. Były nauczyciel akademicki (UKSW). Wieloletni radny gminy i powiatu. Pracownik samorządowy.”

Program szkolenia: 

I. Zwoływanie sesji:

 1. przygotowanie zwołania sesji (drogą listową, mailową, przez telefon, osoby zaproszone, obecność publiczności); 
 2. dokumentowanie (projektu uchwał, sporządzanie protokołu i poprawki do protokołu, publikacja w BIP);
 3. sesje zwyczajne i sesje nadzwyczajne – odpowiedzialność za zwołanie;
 4. przekazanie prowadzenia obrad, przerwa w sesji – kontrowersje;
 5. skutki nieobecności przewodniczącego rady, chwilowa nieobecność – podpisywanie dokumentów;
 6. procedowanie uchwał a transmisja obrad.

II. Porządek sesji:

 1. zmiana porządku obrad – moment wprowadzania zmian a zapisy statutów;
 2. zasady prowadzenia obrad – utrzymywanie porządku podczas obrad, sankcje wobec radnych, wykluczenie radnego, radny uchylający się od głosowania.

III. Proces legislacyjny:

 1. inicjatywa uchwałodawcza;
 2. uzgodnienia, opinie (radca prawny, skarbnik, metryczka finansowa projektu uchwały);
 3. procedowanie w komisjach;
 4. procedowanie w radzie:
 • zgłaszanie poprawek (kto może, jakie poprawki, kolejność);
 • wnioski formalne a wnioski merytoryczne;
 • sposoby glosowania (jawne, tajne, imienne, system elektroniczny);
 • quorum (większość zwykła, bezwzględna, ustawowa);
 • błędy w glosowaniu, reasumpcja głosowania, dopuszczalność reasumpcji, problemy występujące przy głosowaniu elektronicznym.

IV. Odpowiedzialność przewodniczącego za treść uchwały.
V. Ogłaszanie (BIP, Woj. Dz. Urz., moc obowiązująca, teksty jednolite).
VI. Kompetencje nadzorcze RIO, wojewoda, wojewódzkie sądy administracyjne, NSA – procedura składania skarg na uchwałę (kto podpisuje skargi, kto reprezentuje gminę/powiat przed organami nadzoru i w sądzie).

Termin szkolenia: 
poniedziałek, Wrzesień 30, 2019 - 10:00
Miasto: 
Miejsce szkolenia: 
Hotel Mercure Lublin Centrum
Cena szkolenia: 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 380 zł*+VAT, słownie: trzysta osiemdziesiąt zł 00/100 netto (koszt udziału każdej następnej osoby z tej samej jednostki 350 zł*+VAT, słownie: trzysta pięćdziesiąt zł 00/100 netto) – opłata obejmuje: wykład, materiały, poczęstunek kawowy, lunch.

Przy zgłoszeniu w terminie do dnia 20.09.2019 – cena promocyjna 330 zł+VAT* dla każdego uczestnika.

 *Dla podmiotów, które nie oświadczą, że usługa jest finansowana w co najmniej 70% ze środków publicznych, opłata za szkolenie powiększona jest o 23%VAT.

Subskrybuj RSS - Lublin