Wymierzanie administracyjnych kar pieniężnych za nielegalne usunięcie, uszkodzenie oraz niszczenie drzew lub krzewów w świetle ustawy o ochronie przyrody. Aktualny stan prawny, problemy, praktyki, orzecznictwo. 14.04.2021 szkolenie ON-LINE.

Podczas szkolenia dowiecie się Państwo: 
 • Które drzewa i krzewy wymagają zezwolenia na usunięcie, a które nie?
 • Kiedy zachodzi odpowiedzialność w przypadku usunięcia drzewa i krzewu bez zgody posiadacza nieruchomości?
 • Jakie są wyjątki od obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów?
 • Jak prawidłowo ustalić strony postępowania? Kto odpowiada przy terenie stanowiącym współwłasność?
 • Jakie są zasady ustalania wysokości kar za usunięcie drzew i krzewów bez zezwolenia? Jakie są przesłanki wyłączające wymierzenie kary?
 • Jakie sankcje grożą za nielegalną wycinką na obszarach chronionych?

Celem szkolenia jest podniesienie umiejętności prawidłowego prowadzenia postępowań administracyjnych dot. naruszeń przepisów uop w zakresie ochrony zieleni (głównie wymierzanie AKP) jak również nabycie umiejętności praktycznego stosowania przepisów procedury administracyjnej (KPA) w ww. sprawach.

Adresaci szkolenia: 
Szkolenie skierowane jest do pracowników urzędów miast/gmin (wydziałów środowiska), pracowników starostw powiatowych/miast na prawach powiatu (wydziałów środowiska), pracowników urzędów marszałkowskich (wydziałów środowiska), pracowników Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska, a także innych osób zainteresowanych tematyką szkolenia.

PROWADZĄCY: radca prawny, doradca podatkowy, doświadczony trener-praktyk. Absolwentka prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim, aplikacji radcowskiej przy OIRP w Krakowie oraz studiów podyplomowych Zamówienia publiczne na Wydziale Zarządzania AGH. W latach 2008-2014 pracownik samorządowy (prawnik w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa), od 2012 r. trener szkoleń prawnych (specjalizacja: prawo administracyjne, prawo ochrony środowiska, prawne aspekty procesu inwestycyjno-budowlanego). Prowadzi indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego, Doradcy Podatkowego w Krakowie - www.kancelariamaslowska.pl.

Program szkolenia: 

1. PRZEDMIOT OCHRONY- POJĘCIE DRZEWA I KRZEWU, ZŁOMY I WYWROTY, ZACHOWANIE ŻYWOTNOŚCI
2. ORGANY WŁAŚCIWE DO WYMIERZANIA AKP:

 1. Wójt/burmistrz/prezydent miasta
 2. Starosta
 3. Marszałek województwa
 4. Spory kompetencyjne
 5. Problematyka dot. Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

3. DELIKTY:

 1. Usunięcie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia;
 • jakie drzewa nie wymagają zezwolenia (w tym problematyka drzew owocowych)
 • jakie krzewy nie wymagają zezwolenia (w tym problematyka tzw. terenów zieleni) c) strony postępowania- kto ponosi odpowiedzialność
 1. Usunięcie drzewa lub krzewu bez zgody posiadacza nieruchomości;
 • kiedy ta odpowiedzialność zachodzi
 • strony postępowania
 1. Zniszczenie drzewa lub krzewu;
 • niszczenie koron drzew- podstawa odpowiedzialności, odrębności proceduralne. jakie prace w koronie są legalne
 • inne przypadki niszczenia zieleni
 1. Uszkodzenie drzewa spowodowane wykonywaniem prac w obrębie korony drzewa- podstawa odpowiedzialności
 2. Delikty dot. drzew podlegających procedurze zgłoszenia:
 • usunięcie drzewa pomimo sprzeciwu organu, o którym mowa w art. 83f ust. 8, i bez zezwolenia, o którym mowa w art. 83f ust. 16;
 • usunięcie drzewa bez dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 83f ust. 4, lub przed upływem terminu, o którym mowa w art. 83f ust.

PROWADZENIE POSTĘPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH CELEM WYMIERZENIA AKP-PROBLEMATYKA KPA ORAZ UOP:

 1. zasady ogólne KPA
 2. zasady dot. prawidłowego prowadzenia postępowania dowodowego (oględziny, biegły, rozprawa administracyjna, zasada ocena dowodów, fakty nieudowodnione/wątpliwości co do stanu faktycznego)
 3. prawidłowe ustalenie stron postępowania (problemy praktyki: kto odpowiada przy terenie stanowiącym współwłasność, odpowiedzialność wykonawców/podwykonawców, firm przesyłowych, udział w postępowaniu ngo) 
 4. zwolnienie z odpowiedzialności- stan wyższej konieczności (przesłanki, orzecznictwo)
 5. zasady ustalania wysokości kary w przypadku posiadania wymaganych danych
 6. zasady ustalania wysokości kary w przypadku braku pnia/kłody itd.-regulacje uop
 7. zasady dot. możliwych przypadków obniżenia akp 8) zasady przyznawania ulg w spłacie akp
 8. kwestie dot. przedawnienia akp (niepowodzenie windykacji)
 9. kwestie dot. przedawnienia możliwości wymierzenia kary (umorzenie w trybie art. 89 ust 10 uop) 
 10. problemy praktyki, orzecznictwo

SANKCJE DOT. INNYCH NARUSZEŃ PRZY NIELEGALNEJ WYCINCE:

 1. odpowiedzialność wykroczeniowa/karna, cywilna
 2. Natura2000, park krajobrazowy/obszar chronionego krajobrazu
 3. ochrona gatunkowa
 4. pomniki przyrody
 5. nieruchomości wpisane do rejestru zabytków

 

Termin szkolenia: 
środa, Kwiecień 14, 2021 - 09:00
Cena szkolenia: 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 270 zł*+VAT, słownie: dwieście siedemdziesiąt zł 00/100 netto

– opłata obejmuje: wykład, materiały.

*Dla podmiotów, które nie oświadczą, że usługa jest finansowana w co najmniej 70% ze środków publicznych, opłata za szkolenie powiększona jest o 23%VAT.

karta zgłoszenia: