Uzyskiwanie dopłat z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych. 27.09.2019 KRAKÓW

Podczas szkolenia dowiecie się Państwo: 
 • Jak uruchomić nowe połączenia autobusowe? Kto może ubiegać się o dopłatę z Funduszu?
 • Poszczególne etapy i elementy procedury uzyskania dopłat – co należy wiedzieć?
 • Jak przygotować wniosek do wojewody o objęcie dopłatą? Jak oszacować możliwą do uzyskania dopłatę? 
 • Jak zweryfikować czy wojewoda, odrzucając wniosek o objęcie dopłatą, prawidłowo zastosował kryteria oceny i wyboru wniosków? Jak sporządzić odwołanie od odmowy uwzględnienia wniosku o dopłatę?
 • Co musi się znaleźć w umowie o dopłatę? Kiedy konieczny będzie zwrot dopłaty?
 • Udzielanie dofinansowania i dopłat w 2019 r. oraz w tzw. okresie przejściowym – na czym polega różnica?
 • Jakie problemy mogą wystąpić w związku ze stosowaniem nowych przepisów?  

Celem szkolenia jest szczegółowe omówienie praktycznych aspektów procedury uzyskania dopłat z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych. Uczestnicy szkolenia  dowiedzą się jak - zgodnie z nowymi przepisami - uzyskać dopłatę na pokrycie kosztów  funkcjonowania nowej linii autobusowej.
Szczególna uwaga poświęcona zostanie m.in. tematyce: przygotowania wniosku o objęcie w danym roku budżetowym dopłatą, zawarcia z wojewodą umowy o dopłatę oraz złożenia wniosku o wypłatę dopłaty. Przedstawione zostaną także zasady rozdysponowywania środków finansowych przez jednostki samorządu terytorialnego jako organizatorów publicznego transportu zbiorowego.

Adresaci szkolenia: 
SZKOLENIE SKIEROWANE JEST DO: pracowników urzędów gmin (miast), starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, a także do przedsiębiorców transportowych i innych osób zainteresowanych tematyką szkolenia.

PROWADZĄCY: JĘDRZEJ KLATKA - Radca prawny, prowadzi kancelarię specjalizująca się w prawie transportowym.  Obsługuje jednego z największych organizatorów komunikacji w Polsce – Zarząd Transportu Metropolitalnego GórnośląskoZagłębiowskiej Metropolii w Katowicach. Brał udział w pracach nad ustawą o publicznym transporcie zbiorowym.  Reprezentant  środowiska  organizatorów  komunikacji  w  Brukseli.

Program szkolenia: 
 • Jak uruchomić nowe połączenia autobusowe? Kto może ubiegać się o dopłatę z Funduszu?
 • Poszczególne etapy i elementy procedury uzyskania dopłat – co należy wiedzieć?
 • Jak przygotować wniosek do wojewody o objęcie dopłatą? Jak oszacować możliwą do uzyskania dopłatę? 
 • Jak zweryfikować czy wojewoda, odrzucając wniosek o objęcie dopłatą, prawidłowo zastosował kryteria oceny i wyboru wniosków? Jak sporządzić odwołanie od odmowy uwzględnienia wniosku o dopłatę?
 • Co musi się znaleźć w umowie o dopłatę? Kiedy konieczny będzie zwrot dopłaty?
 • Udzielanie dofinansowania i dopłat w 2019 r. oraz w tzw. okresie przejściowym – na czym polega różnica?
 • Jakie problemy mogą wystąpić w związku ze stosowaniem nowych przepisów?  

Celem szkolenia jest szczegółowe omówienie praktycznych aspektów procedury uzyskania dopłat z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych. Uczestnicy szkolenia  dowiedzą się jak - zgodnie z nowymi przepisami - uzyskać dopłatę na pokrycie kosztów  funkcjonowania nowej linii autobusowej.
Szczególna uwaga poświęcona zostanie m.in. tematyce: przygotowania wniosku o objęcie w danym roku budżetowym dopłatą, zawarcia z wojewodą umowy o dopłatę oraz złożenia wniosku o wypłatę dopłaty. Przedstawione zostaną także zasady rozdysponowywania środków finansowych przez jednostki samorządu terytorialnego jako organizatorów publicznego transportu zbiorowego.

Termin szkolenia: 
piątek, Wrzesień 27, 2019 - 10:00
Miasto: 
Miejsce szkolenia: 
Hotel "Europejski", ul.Lubicz 5
Cena szkolenia: 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 390 zł*+VAT, słownie: trzysta dziewięćdziesiąt  zł 00/100 netto (koszt udziału każdej następnej osoby z tej samej jednostki 350 zł*+VAT, słownie: trzysta pięćdziesiąt zł 00/100 netto)

– opłata obejmuje: wykład, materiały, poczęstunek kawowy, lunch.

 Przy zgłoszeniu w terminie do dnia 17.09.2019 – cena promocyjna 339 zł+VAT* dla każdego uczestnika

 *Dla podmiotów, które nie oświadczą, że usługa jest finansowana w co najmniej 70% ze środków publicznych, opłata za szkolenie powiększona jest o 23%VAT.