Standardy sprawozdania finansowego za rok 2019 w warunkach działania wspólnoty mieszkaniowej. 21.11.2019 WARSZAWA

Podczas szkolenia dowiecie się Państwo: 

W trakcie szkolenia szczegółowo omówione zostaną między innymi:

 • Przygotowanie do zamknięcia roku 2019 – aspekty podatkowe i księgowe w praktyce – na co zwrócić uwagę?
 • Zmiany w przepisach prawa podatkowego i najnowsze orzecznictwo a rozrachunki wspólnoty – co trzeba wiedzieć?
 • Jak powinna być prowadzona ewidencja rachunkowa według aktualnych zasad?
 • Jak według aktualnych zasad prawidłowo sporządzić sprawozdanie finansowe? Jak i kiedy dokonywać korekt?
 • Co musi zawierać uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania? Co nie może być kosztem zarządu?
 • Czy księgowa z firmy zarządzającej może ponosić odpowiedzialność karną z mocy prawa za uszczuplenie podatków?

Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestników do prawidłowego realizowania obowiązków finansowo-księgowych i sprawozdawczych we wspólnocie mieszkaniowej - z uwzględnieniem zmian w przepisach prawa, najnowszego orzecznictwa sądowego oraz rozwiązań wypracowanych w praktyce.
Szczególna uwaga poświęcona zostanie tematyce przygotowania i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wspólnoty mieszkaniowej za 2019 rok.

Adresaci szkolenia: 
SZKOLENIE SKIEROWANE JEST DO: zarządów wspólnot mieszkaniowych, zarządców nieruchomości, głównych księgowych, pracowników odpowiedzialnych za finanse i rozliczenia podatkowe wspólnot mieszkaniowych.

PROWADZĄCY: EUGENIA ŚLESZYŃSKA - specjalista z zakresu problematyki gospodarowania i zarządzania nieruchomościami, w tym obsługi technicznej obiektów budowlanych. Prowadzi wykłady, seminaria i szkolenia na temat rynku nieruchomości. Autorka wielu publikacji poświęconych wieloaspektowym zagadnieniom zarządu nieruchomościami – m.in. „Gospodarka, rachunkowość, podatki oraz rozrachunki wspólnoty mieszkaniowej", „Przegląd, konserwacja i roboty budowlane w zarządzanym budynku", „Obowiązki właścicieli obiektów budowlanych oraz inwestorów".

Program szkolenia: 
 1. Omówienie skutków zmiany ustawy o własności lokali.
 2. Dowody źródłowe wspólnoty w działalności wspólnoty oraz zasady i metody prowadzenia ewidencji rachunkowej. Prawo, orzecznictwo, praktyka.
 3. Standardy rozrachunków z różnych tytułów w warunkach działania wspólnoty (w tym z tytułu mediów) po zmianie prawa i orzecznictwa.
 4. Koszty zarządu.
 5. Przykładowe operacje księgowe. Kontrola obrotów i sald w trakcie roku obrachunkowego.
 6. Specyfika i podstawa prawna sprawozdawczości finansowej wspólnoty mieszkaniowej.
 7. Prawidłowość sprawozdania finansowego a podmiot odpowiedzialny.
 8. Zamykanie kont na moment bilansowy. Zamknięcie wstępne i jego skutki.
 9. Wzór sprawozdania finansowego (rachunek wyników, bilans, informacja dodatkowa dla właścicieli).
 10. Zatwierdzenie sprawozdania i jego skutki.
 • treść uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego,
 • skutki uchylenia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego,
 • korygowanie sprawozdania finansowego. Skutki korekty. Korekta dla celów rachunkowych i podatkowych,
 • zdarzenia i operacje, które wystąpiły przed zatwierdzeniem sprawozdania i po jego zatwierdzeniu.
 1. Wynik finansowy za rok obrachunkowy i jego rozliczanie. Aspekty prawne, księgowe i finansowe rozliczeń.
 2. Rozrachunki publiczno-prawne i zmiany w podatkach:
 • w podatku dochodowym,
 • w podatku VAT,
 • w „podatku śmieciowym”.
 1. Odpowiedzialność podatkowa wspólnoty a odpowiedzialność pełnomocnika podatkowego.
 2. Obsługa podatkowa wspólnoty (odpowiedzialność z mocy prawa).
Termin szkolenia: 
czwartek, Listopad 21, 2019 - 10:00
Miasto: 
Miejsce szkolenia: 
EGZA Szkoła COSINUS, ul. Łucka 13
Cena szkolenia: 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 380 zł*+VAT, słownie: trzysta osiemdziesiąt zł 00/100 netto (koszt udziału każdej następnej osoby z tej samej jednostki 350 zł*+VAT, słownie: trzysta pięćdziesiąt zł 00/100 netto)

– opłata obejmuje: wykład, materiały, poczęstunek kawowy, lunch.

Dla zgłaszających się do 8.11.2019 r. -  cena promocyjna – 335 zł+VAT

*Dla podmiotów, które nie oświadczą, że usługa jest finansowana w co najmniej 70% ze środków publicznych, opłata za szkolenie powiększona jest o 23%VAT.