Rozliczenia roku 2020 w warunkach wspólnoty mieszkaniowej. Prawo, orzecznictwo, praktyka. 19.01.2021 r. Szkolenie on-line

Podczas szkolenia dowiecie się Państwo: 

W trakcie szkolenia szczegółowo omówione zostaną między innymi:

 • Jak po zmianie ustawy o własności lokali powinno wyglądać głosowanie uchwał w czasie pandemii?
 • Jakie są rodzaje opłat w warunkach działania wspólnoty mieszkaniowej?
 • Kto odpowiada za opłaty w warunkach współwłasności ułamkowej lokalu mieszkalnego lub niemieszkalnego?
 • Co należy brać pod uwagę przy rozliczeniu wyniku finansowego za 2020 rok?
 • Jak dokumentować rozrachunki z tytułu odsprzedaży mediów? Czy podstawą rozrachunków z tytułu dostawy mediów między wspólnotą, a właścicielem lokalu może być regulamin dostawy mediów?
 • Czy właściciel lokalu może mieć roszczenia o podział tzw. Funduszu remontowego?
 • Kto jest odpowiedzialny za rozrachunki z właścicielami lokali?

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do prawidłowego realizowania – w aktualnym stanie prawnym – obowiązków dotyczących rozliczeń w warunkach wspólnoty mieszkaniowej. W trakcie szkolenia przedstawione zostaną w ujęciu praktycznym m.in. aktualne zasady dokonywania rozliczeń mediów przez wspólnoty mieszkaniowe oraz zasady prowadzenia rozrachunków finansowych między wspólnotą, a właścicielami lokali.

Adresaci szkolenia: 
SZKOLENIE SKIEROWANE JEST DO: zarządów wspólnot mieszkaniowych, zarządców nieruchomości, głównych księgowych, pracowników odpowiedzialnych za finanse i rozliczenia podatkowe wspólnot mieszkaniowych.

PROWADZĄCY: specjalista z zakresu problematyki gospodarowania i zarządzania nieruchomościami, w tym obsługi technicznej obiektów budowlanych. Prowadzi wykłady, seminaria i szkolenia na temat rynku nieruchomości. Autorka wielu publikacji poświęconych wieloaspektowym zagadnieniom zarządu nieruchomościami – m.in. „Gospodarka, rachunkowość, podatki oraz rozrachunki wspólnoty mieszkaniowej", „Przegląd, konserwacja i roboty budowlane w zarządzanym budynku", „Obowiązki właścicieli obiektów budowlanych oraz inwestorów".

Program szkolenia: 

Wstęp. Podejmowanie uchwał - glosowanie w okresie pandemii i po zmianie ustawy o własności lokali

 1. .Rodzaje opłat w warunkach działania wspólnoty mieszkaniowej oraz ich podstawa prawna. Prawo, orzecznictwo, praktyka.
 • Podstawa prawna ustalania zaliczek na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną.
 • Podstawa prawna ustalania opłat za media dostarczane do lokali [refakturowanie]. Czy termin płatności takiej opłaty wynika z ustawy o własności lokali?
 • Podstawa prawna ustalania należności z tytułu zwrotu tzw. podatku śmieciowego.
 1. Odpowiadzialność za opłaty w warunkach współwłasności ułamkowej lokalu mieszkalnego lub niemieszkalnego. Prawo, orzecznictwo, praktyka. Czy obowiązuje solidarna odpowiedzialność współwłaścicieli lokali za opłaty?
 • Obciążenie współwłaścicieli lokali, przypis należności, księgowanie i rozrachunki
 1. Rozliczenie wyniku finansowego za rok 2020. Prawo, orzecznictwo, praktyka.
 • Jak traktować wynik finansowy roku 2019 (nadwyżkę lub stratę bilansową), gdy do 31. marca 2020 r. nie zostało zatwierdzone sprawozdanie finansowe?
 • Jak rozliczyć wynik finansowy na dz. statutowej roku 2020 ?
 • Warunki prawne przeznaczenia nadwyżki bilansowej na remonty dotyczące gospodarki zasobami mieszkaniowymi.
 • Warunki prawne i księgowe przeznaczenia nadwyżki bilansowej do jej podziału według udziału właścicieli we współwłasności.
 • Warunki prawne i księgowe obciążenia właścicieli lokali stratą bilansową. Jak dokumentować i księgować rozrachunki z tego tytułu?
 1. Podstawa rozrachunków z właścicielami lokali z tytułu odsprzedaży mediów.
 • Jak dokumentować takie obciążenia? Dlaczego obowiązują przepisy kodeksu cywilnego a nie ustawy o własności lokali|?
 • Dlaczego obowiązują przy takich czynnościach przepisy ustawy VAT.
 1. Regulamin rozliczeń mediów a rozrachunki z tytułu dostawy mediów do lokali właścicieli.
 • Metodyka opłat miesięcznych za media. Rozrachunki finansowe wspólnoty z właścicielami lokali z tytułu świadczenia cywilnego polegającego na dostawie mediów do ich lokali.
 • Czy podstawę obciążenia może stanowić regulamin rozliczeń mediów?
 • Metodyka. Rozrachunki w sytuacji dostawy wytworzonej energii z kotłowni lokalnej
 1. Rozliczanie świadczenia cywilnego w odsprzedaży mediów w toku roku i po roku, faktury korygujące . Aspekty finansowe, rachunkowe i podatkowe.
 2. Rozrachunki finansowe wspólnoty z właścicielami lokali z tytułu obciążenia zwrotem wydatków na opłatę zagospodarowanie odpadami komunalnymi.
 3. Aspekty księgowe rozrachunków, w tym należności głównej i odsetek za zwłokę, jak księgować wpłaty, kiedy i na jakie podstawie doliczać odsetki za zwłokę?
 • Jaka jest podstawa roszczeń odsetkowych wspólnoty z 3 różnych tytułów należności
 • Kiedy wspólnota mieszkaniowa może obciążać właścicieli lokali odsetkami za zwłokę w zapłacie należności za dostawę mediów do lokali właścicieli.
 1. Czy właściciel lokalu może mieć roszczenia o podział środków ulokowanych na rachunku bankowych, o podział tzw. funduszu remontowego.
 2. Kto odpowiada z mocy prawa za rozrachunki z właścicielami lokali?
Termin szkolenia: 
wtorek, Styczeń 19, 2021 - 09:00
Cena szkolenia: 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 260 zł*+VAT, słownie: dwieście sześćdziesiąt 00/100 zł netto
– opłata obejmuje: wykład i materiały.
*Dla podmiotów, które nie oświadczą, że usługa jest finansowana w co najmniej 70% ze środków publicznych, opłata za szkolenie powiększona jest o 23%VAT.

karta zgłoszenia: