Przygotowanie do Krajowego Systemu e-faktur ( KSeF) w jednostkach samorządowych i inne zmiany w VAT. 19.12.2022 szkolenie on-line.

Podczas szkolenia dowiecie się Państwo: 
 • Czym jest KSeF i do czego służy?
 • Jakie dodatkowe kody i oznaczenia stosuje się na fakturach wystawianych przez JSt?
 • Jakie ryzyka pojawiają się przy fakturach zakupowych objętych mechanizmem podzielonej płatności?
 • Których dokumentów nie wprowadza się do KSeF, a będą w obrocie gospodarczym?

Celem szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy na temat ostatnich zmian dot. podatku VAT w JST

Adresaci szkolenia: 
kierownicy jednostek, skarbnicy, główni księgowi, pracownicy działów finansowo-księgowych.

PROWADZĄCY: właścicielka kancelarii podatkowej, doradca podatkowy, certyfikowany księgowy, praktyk rachunkowości z długoletnim doświadczeniem w przeprowadzaniu audytów podatkowych w jednostkach sektora publicznego i prywatnego, wykładowca w szkołach wyższych, specjalistka w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych. Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego. Uczestniczyła w czynnościach doradczych w zakresie tworzenia procedur centralizacji rozliczeń VAT dla Gminy Wolbrom, Olesno, Powiatu Bolesławiec, Powiatu Mogilno.

Program szkolenia: 
 1. Krajowy System e-Faktur (KSeF) zamiast Centralnego Rejestru Faktur już od 1.01.2022 r. i jego zastosowanie w jednostce samorządu terytorialnego jako wystawiającym i otrzymującym faktury. Zmiana elementów na fakturach.
 • co to jest KSeF i do czego ma służyć?
 • zawiadomienie do naczelnika urzędu skarbowego o osobach uprawionych do dostępu do Krajowego Systemu e-Faktur w celu wystawiania faktur ustrukturyzowanych lub dostępu do nich w imieniu podatnika, kto ma być uprawniony ze strony samorządu? c) pojęcie faktury ustrukturyzowanej tj. wystawianej w ramach KSeF,
 • wystawienie, otrzymanie i przesłanie faktury ustrukturyzowanej,
 • przechowywanie faktur ustrukturyzowanych i skutki z tym związane dla JST jako podatnika,
 • faktury korygujące w KSeF,
 • faktura zaliczkowa w KSeF,
 • dostęp pełny i ograniczony do faktur w KSeF.
 • wyszukiwanie faktur w KSeF
 1. Omówienie JPK w zakresie zgodności oznaczeń JPK z KSeF, symbole GTU i procedur z JPK na fakturach wystawianych przez JST
 • podstawa opodatkowania i podatek należny poszczególnych rodzajów transakcji,
 • dodatkowe kody/oznaczenia identyfikujące poszczególne dostawy i usługi (GTU klasyfikacja z punktu widzenia sprzedawanych towarów i usług),
 • dodatkowe kody/oznaczenia identyfikujące powiązania pomiędzy JST jako podatnikiem a osobami powiązanymi z władz samorządu
 • faktura do paragonu (ujęcie w ewidencji VAT) oraz faktura uproszczona w nowym JPK_VAT
 • oznaczenia dowodów sprzedaży (dokument wewnętrzny, faktura do paragonu, dokument z kasy fiskalnej), kiedy JST jako podatnik ma je zastosować?
 • dodatkowe oznaczenia/kody dowodów nabycia u JST jako podatnika (m.in.: faktura z zapisem metoda kasowa, dokumenty wewnętrzny)
 1. Symbole PKWiU i kody CN i ich zastosowanie na fakturach w KSeF
 2. Faktury objęte mechanizmem podzielonej płatności i ich wprowadzanie w KSeF, jakie ryzyka pojawiają się przy fv zakupowych?
 3. Porównanie w zakresie podobieństw i różnic faktur papierowych, elektronicznych i ustrukturyzowanych u JST jako podatników VAT
 4. Fakturowanie dostaw towarów i usług zagranicznych w KSeF
 5. Wczytywanie faktur z programu do fakturowania do KSeF, na co zwrócić uwagę?
 6. Jakich dokumentów nie wprowadza się do KSeF a będą w obrocie gospodarczym?
 7. Faktury do paragonów i ich ujęcie w KSeF
 8. Odbieranie faktur przez nabywcę w KSeF, jakie dokumenty należy posiadać?
 9. Orzecznictwo w zakresie rozliczenia VAT przez JST w tym odnośnie prewspółczynnika VAT
 10. Stosowanie stawki 0% przy darowiznach w ramach wsparcia uchodźców z Ukrainy
 11. Pytania i odpowiedzi
Termin szkolenia: 
poniedziałek, Grudzień 19, 2022 - 09:00
Cena szkolenia: 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 390 zł*+VAT, słownie: trzysta dziewięćdziesiąt zł 00/100 netto (koszt udziału każdej następnej osoby z tej samej jednostki 370 zł*+VAT, słownie: trzysta siedemdziesiąt zł 00/100 netto).

– opłata obejmuje: wykład, materiał, zaświadczenia.

Przy zgłoszeniu w terminie do dnia 7.12.2022 – cena promocyjna 360 zł+ VAT* dla każdego uczestnika.

*Dla podmiotów, które nie oświadczą, że usługa jest finansowana w co najmniej 70% ze środków publicznych, opłata za szkolenie powiększona jest o 23%VAT.

karta zgłoszenia: