Przeglądy techniczne oraz standardy obsługi technicznej obiektów budowlanych. Prawo, orzecznictwo, wskazówki metodyczne. 19.04.2021 szkolenie ON-LINE

Podczas szkolenia dowiecie się Państwo: 
  • Jakie są obowiązki zarządcy obiektu budowlanego na gruncie praktyki?
  • Czy zmiana rodzaju działalności w części obiektu jest zmianą sposobu użytkowania?
  • Kto odpowiada z mocy prawa za stan techniczny obiektu?
  • Jak po zmianie ustawy prawo budowalne powinny wyglądać przeglądy techniczne budynków?
  • Jakie są nowe wymagania kwalifikacyjne przy eksploatacji instalacji i urządzeń budynków?
  • Kto odpowiada za brak kompletnej dokumentacji techniczno-budowlanej??

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do prawidłowego realizowania – w aktualnym stanie prawnym –
przeglądów technicznych obiektów budowlanych.

Adresaci szkolenia: 
SZKOLENIE SKIEROWANE JEST DO: zarządów wspólnot mieszkaniowych, zarządców nieruchomości, głównych, pracowników odpowiedzialnych za stan techniczny obiektów.

PROWADZĄCY: specjalista z zakresu problematyki gospodarowania i zarządzania nieruchomościami, w tym obsługi technicznej obiektów budowlanych. Prowadzi wykłady, seminaria i szkolenia na temat rynku nieruchomości. Autorka wielu publikacji poświęconych wieloaspektowym zagadnieniom zarządu nieruchomościami – m.in. „Gospodarka, rachunkowość, podatki oraz rozrachunki wspólnoty mieszkaniowej", „Przegląd, konserwacja i roboty budowlane w zarządzanym budynku", „Obowiązki właścicieli obiektów budowlanych oraz inwestorów".

Program szkolenia: 

1. Obowiązki właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego. Prawo, orzecznictwo, praktyka.
2. Bezpieczeństwo użytkowania obiektów budowlanych,[budynków, budowli, urządzeń i małej architektury]. Przyczyny awarii i katastrof budowlanych - studium przypadków
2.1. Czy jest możliwa zmiana sposobu użytkowania części budynku?
2.2. Czy zmiana rodzaju działalności w części obiektu jest zmianą sposobu użytkowania?
2.3. Zasady legalizacji zmiany sposobu użytkowania

2.4.Kto odpowiada z mocy prawa za stan techniczny obiektu?

3. Bezpieczeństwo pożarowe obiektów budowlanych według norm

3.1.Nowe obowiązki władającego obiektem po zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej

3.2.Co jest zabronione - nakazy i zakazy ustawy o ochronie przeciwpożarowej

3.3.Obowiązek władającego obiektem - ochrona przeciwpożarowa obiektu

4. Przeglądy techniczne obiektów budowlanych po zmianie prawa budowlanego [od dnia 19 września 2020 r.]. Podstawa prawna - art. 62-62a pr. bud. Umowy. Wzory.

4.1. Zakresy, normy, wzory protokołów kontroli okresowych:

1)kontrole okresowe roczne;

2)kontrole okresowe pięcioletnie;

3)kontrole okresowe obiektów wielko-powierzchniowych;

4)kontrole bezpiecznego użytkowania;

5)kontrole na zgłoszenie.

4.2.Przeglądy techniczne a kontrola PINB-ów. Studium przypadków

4.3.Umowy, jak i z kim je zawierać, jakie uprawnienia?

4.4. Przydatność zaleceń pokontrolnych.

5. Przeglądy techniczne klimatyzatorów i systemów ogrzewania.

Podstawa prawna - ustawa o charakterystyce energetycznej.

5.1.Normy, przydatność zaleceń pokontrolnych.

5.2.Wzory według rozporządzenia.
6. Eksploatacja urządzeń podlegających ustawie F-gazowej [klimatyzatory, pompy ciepła, systemy ochrony przeciwpożarowej]

6.1.Inwenataryzacja, kartoteka i zgłoszenie do ICHP

6.2.Obsluga i przeglądy przez podmiot certyfikowany

7. Uprawnienia budowlane - po zmianach. Nowe wymagania kwalifikacyjne przy eksploatacji instalacji i urządzeń budynków.

8. Zasady planistyki remontów. Od zaleceń pokontrolnych do:

a)zestawienia potrzeb remontów, napraw i konserwacji,

b) planów remontów, napraw i konserwacji.

9. Dokumentacja techniczno-budowlana obiektów budowlanych i sposób jej prowadzenia, przechowywania - po zmianie prawa

9.1.Inwentaryzacja budowlana

9.2.Dokumentacja techniczno-budowlana budowy i powykonawcza

9.3.Dokumentacja kontroli okresowych budynku - po nowemu

9.4.Dokumentacja przeglądów technicznych urządzeń przeciwpożarowych

9.5.Dokumentacja czynności konserwacji, napraw i remontów

9.6.Dokumentacja obsługi urządzeń dozoru technicznego

9.7.Dokumentacja obsługi w zw. z ustawą F-gazową

9.8.Dokumentacja obiektu zabytkowego

10. Odpowiedzialność za przechowywanie dokumentacji techn.-budowlanej. Czy władający odpowiada za brak kompletnej
dokumentacji techniczno-budowlanej?

Termin szkolenia: 
poniedziałek, Kwiecień 19, 2021 - 09:00
Cena szkolenia: 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 270 zł*+VAT, słownie: dwieście siedemdzisiąt 00/100 zł netto

– opłata obejmuje: wykład i materiały.

*Dla podmiotów, które nie oświadczą, że usługa jest finansowana w co najmniej 70% ze środków publicznych, opłata za szkolenie powiększona jest o 23%VAT.

karta zgłoszenia: