Przeglądy niezawodności oraz kontrole okresowe budynków i ich instalacji oraz urządzeń, w tym urządzeń przeciwpożarowych, instalacji wentylacji mechanicznej, instalacji fotowoltaiki. 21.10.2021 Szkolenie ON-LINE

Podczas szkolenia dowiecie się Państwo: 
 • Czym jest i czemu służy Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków?
 • Kto z mocy prawa odpowiada za stan techniczny obiektu?
 • Jak zawierać umowy z osobami kontrolującymi stan techniczny obiektów budowlanych?
 • Co to jest „kontrola każdorazowa” obiektu i jak należy ją wykonać?
 • Jakie są warunki i rygory „kontroli na zgłoszenie użytkownika” w budynkach mieszkalnych?
 • Jak po zmianie prawa wygląda prowadzenie dokumentacji techniczno-budowlanej obiektów budowlanych?

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do prawidłowego realizowania – w aktualnym stanie prawnym – przeglądów technicznych obiektów budowlanych.

Adresaci szkolenia: 
SZKOLENIE SKIEROWANE JEST DO: zarządów wspólnot mieszkaniowych, zarządców nieruchomości, głównych, pracowników odpowiedzialnych za stan techniczny obiektów.

PROWADZĄCY: specjalista z zakresu problematyki gospodarowania i zarządzania nieruchomościami, w tym obsługi technicznej obiektów budowlanych. Prowadzi wykłady, seminaria i szkolenia na temat rynku nieruchomości. Autorka wielu publikacji poświęconych wieloaspektowym zagadnieniom zarządu nieruchomościami – m.in. „Gospodarka, rachunkowość, podatki oraz rozrachunki wspólnoty mieszkaniowej", „Przegląd, konserwacja i roboty budowlane w zarządzanym budynku", „Obowiązki właścicieli obiektów budowlanych oraz inwestorów" oraz „Wspólnota mieszkaniowa. Działalność, rozliczenia, podatki.”

Program szkolenia: 
 1. Omówienie kierunków zmian Prawa budowlanego i przepisów techniczno-budowlanych i innych ustaw, w tym od 1 lipca 2021 r. Co to jest CEEB i co do niej należy przesyłać?
 2. Przeglądy niezawodności i konserwacje budynku i jego instalacji i urządzeń.
 3. Bezpieczeństwo użytkowania obiektu, warunki użytkowania, w tym po zmianie przeznaczenia części budynku; normy, odpowiedzialność według orzecznictwa. Czy odpowiada także użytkownik budynku, lokalu i kiedy? 
 4. Kontrole okresowe obiektów budowlanych po zmianie prawa budowlanego.
 • Studium przypadku - kontrola PINB-u, PSP.
 • Umowy z osobami kontrolującymi stan techniczny, jak je zawierać? Bezpieczne warunki zawierania umowy w tej sprawie.
 • Metodyka kontroli, obowiązujące normy PN.
 • Zalecenia pokontrolne podstawą do planowania naprawi remontów.
 1. Metodyka, norma PN, termin i zakres kontroli rocznej i pięcioletniej. Czy wiesz, że przedmiotem kontroli rocznej powinny być instalacje i urządzenia systemu ochrony przeciwpożarowej i inne instalacje także? Wzór protokołu kontroli
 2. Metodyka, norma PN, termin i zakres kontroli obiektów wielkopowierzchniowych. Wzór protokołu kontroli.
 3. Kontrola placów zabaw, kortów, boisk, kiedy i jak, metodyka, norma PN, termin oraz zakres kontroli - wzór protokołu.
 • Co to jest "kontrola każdorazowa" obiektu i kiedy oraz jak należy ją wykonać?
 1. Kontrola samowolnych przeróbek w budynku według art. 62 pr. bud. Co to jest "kontrola na zgłoszenie użytkownika" w budynkach mieszkalnych i jakie są jej warunki oraz jej rygory?
 2. Masz klimatyzator na budynku, czy wiesz, że obowiązuje nowa ustawa i przeglądy techniczne i serwis z certyfikatem UDT - co dotyczy m.in. klimatyzatorów.
 3. Czy wiesz, że z mocy ustawy o charakterystyce energetycznej obowiązują kontrole systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji.
 4. Obowiązki z nowych przepisów przeciwpożarowych, w tym także przy zmianie sposobu użytkowania
 • Normy przepisów techniczno-budowlanych a odstępstwa.
 • Nielegalna zmiana sposobu użytkowania po nowemu.
 1. Prowadzenie dokumentacji techniczno-budowlanej obiektów budowlanych - po zmianie prawa.
 2. Zasady planistyki remontów. Od zaleceń pokontrolnych do:
 • zestawienia potrzeb remontów, napraw i konserwacji,
 • planów remontów, napraw i konserwacji.
Termin szkolenia: 
czwartek, Październik 21, 2021 - 09:00
Cena szkolenia: 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 299 zł*+VAT, słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć zł 00/100 netto (koszt udziału każdej następnej osoby z tej samej jednostki 279 zł*+VAT, słownie: dwieście siedemdziesiąt dziewięć zł 00/100 netto)

– opłata obejmuje: wykład, materiały.

Przy zgłoszeniu w terminie do dnia 11.10.2021 – cena promocyjna 275 zł +VAT* dla każdego uczestnika.

*Dla podmiotów, które nie oświadczą, że usługa jest finansowana w co najmniej 70% ze środków publicznych, opłata za szkolenie powiększona jest o 23%VAT.

karta zgłoszenia: