Proces inwestycyjno-budowlany po zmianach w 2020 r. – specustawa dot. COVID-19, "Duża nowelizacja Prawa budowlanego", stosowanie przepisów przejściowych. 12.11.2020 GDAŃSK

Podczas szkolenia dowiecie się Państwo: 
 • Tzw. „Duża nowelizacja Prawa budowlanego” – co zmieni się od 19.09.2020 r.? Jak stosować nowe przepisy?
 • Jak doprecyzowano regulacje budzące wątpliwości interpretacyjne? W jakim zakresie usunięto "nadmiarowe" obowiązki inwestora? Co zawiera nowy katalog obiektów, których budowa wymaga zgłoszenia?
 • Proces inwestycyjno-budowlany w czasie pandemii – co wprowadziła specustawa dot. COVID-19 i jej nowelizacje?
 • Uproszczone postępowanie legalizacyjne dla tzw. "starych samowoli budowlanych" – co trzeba wiedzieć?
 • Jak obecnie uzyskać pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego?
 • Podział projektu budowlanego w praktyce – jak wpłynie na obowiązki organu?
 • Kiedy nie będzie można stwierdzić nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę?

Celem szkolenia jest szczegółowe omówienie prawidłowego prowadzenia procesu inwestycyjno-budowlanego po zmianach przepisów w 2020 r. – z uwzględnieniem przepisów specustawy koronawirusowej oraz ustawy z dnia 13.02.2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, która wchodzi w życie 19.09.2020 r. (tzw. "Duża nowelizacja Prawa budowlanego"). W trakcie zajęć szczególna uwaga poświęcona zostanie stosowaniu przepisów przejściowych do nowych regulacji.

Adresaci szkolenia: 
SZKOLENIE SKIEROWANE JEST DO: pracowników starostw powiatowych/miast na prawach powiatu (wydziałów budownictwa, inwestycji), pracowników urzędów miast/gmin (wydziałów planowania przestrzennego, inwestycji, ochrony środowiska), pracowników nadzoru budowlanego (PINB/WINB), pracowników urzędów wojewódzkich, jednostek drogowych, TBS, zarządców nieruchomości, pracowników spółdzielni mieszkaniowych oraz innych osób zainteresowanych tematyką szkolenia.

PROWADZĄCY: radca prawny, doradca podatkowy, doświadczony trener-praktyk. Absolwentka prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim, aplikacji radcowskiej przy OIRP w Krakowie oraz studiów podyplomowych Zamówienia publiczne na Wydziale Zarządzania AGH. W latach 2008-2014 pracownik samorządowy (prawnik w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa), od 2012 r. trener szkoleń prawnych (specjalizacja: prawo administracyjne, prawo ochrony środowiska, prawne aspekty procesu inwestycyjno-budowlanego). Prowadzi indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego, Doradcy Podatkowego w Krakowie - www.kancelariamaslowska.pl.

Program szkolenia: 
 1. Pojęcia podstawowe prawa budowlanego (roboty budowlane, budowa, przebudowa, remont, prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, obiekt budowlany, budynek, budowla, obiekt małej architektury itd.).
 2. Zmiany procedury udzielania pozwoleń budowlanych/ dopuszczania obiektów do użytkowania w specustawie dot. COVID-19.
 3. Przepisy przejściowe do nowelizacji z lipca i września 2020 r.
 4. Organy właściwe do udzielania pozwoleń na budowę oraz organy nadzoru budowlanego - podział kompetencji. Wojewódzki konserwator zabytków i jego rola.
 5. Odstępstwo od warunków technicznych – zmiany.
 6. Wymogi formalne wniosku o pozwolenie na budowę. Zakres i forma projektu budowlanego. Decyzje załączane do wniosku o pozwolenie na budowę (kwestie dot. planowania przestrzennego, ochrony środowiska i in.). 
 7. Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
 8. Zasady udzielania pozwoleń na budowę - procedura, strony postępowania, problemy praktyki (np. śmierć strony postępowania, osoby nieznane z miejsca pobytu, nieprzeprowadzone postępowanie spadkowe itd.).
 9. Decyzja o zmianie pozwolenia na budowę, zmiana projektu technicznego (art. 36a i 36b Pr.bud.).
 10. Wygaśnięcie pozwolenia na budowę po zmianach.
 11. Decyzja o przeniesieniu pozwolenia na budowę.
 12. Roboty wymagające pozwolenia na budowę. Roboty, które mogą być prowadzone na zgłoszenie. Roboty budowlane zwolnione z obowiązku uzyskania pozwolenia budowlanego/dokonania zgłoszenia.
 13. Procedura zgłoszenia w prawie budowlanym. Zasady wnoszenia sprzeciwu.
 14. Zmiany w zakresie prowadzenia robót budowlanych.
 15. Dopuszczenie obiektu budowlanego do użytkowania - zgłoszenie zakończenia budowy, pozwolenie na użytkowanie, kontrola obowiązkowa.
 16. Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego.
 17. Skutki nieprzestrzegania prawa w procesie inwestycyjno-budowlanym (m.in. nowe zasady legalizacji samowoli budowlanej, nielegalne przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego, nielegalna zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego).
 18. Pytania, dyskusja. Wymiana doświadczeń, "dobre praktyki".
Termin szkolenia: 
czwartek, Listopad 12, 2020 - 10:00
Miasto: 
Miejsce szkolenia: 
Hotel "Novotel", ul.Pszenna 1
Cena szkolenia: 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 410 zł*+VAT, słownie: czterysta dziesięć zł 00/100 netto (koszt udziału każdej następnej osoby z tej samej jednostki 360 zł*+VAT, słownie: trzysta sześćdziesiąt zł 00/100 netto)

– opłata obejmuje: wykład, materiały, poczęstunek kawowy, lunch.

*Dla podmiotów, które nie oświadczą, że usługa jest finansowana w co najmniej 70% ze środków publicznych, opłata za szkolenie powiększona jest o 23%VAT.