Proces inwestycyjno-budowlany: od warunków zabudowy do pozwolenia na użytkowanie. 20.09.2019 WROCŁAW

Podczas szkolenia dowiecie się Państwo: 
 • Wydanie decyzji inwestycyjnych - jak prawidłowo prowadzić postępowanie? Jakie błędy najczęściej pojawiają się przy stosowaniu KPA? Jak się ich wystrzegać i uniknąć eliminacji decyzji przez organ odwoławczy?
 • Na co zwrócić szczególną uwagę analizując wniosek o pozwolenie na budowę lub projekt budowlany?
 • Z jakiego tytułu prawnego może wynikać prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane?  Wydanie pozwolenia na budowę – kto może być stroną, kiedy wymagana jest zmiana decyzji a kiedy pozwolenie wygasa?
 • Co zmieniło się w zakresie inwestycji budowlanych wraz z wejściem w życie art. 546 ustawy Prawo wodne?
 • Najnowsze orzecznictwo dotyczące procesu inwestycyjno-budowlanego – co należy wiedzieć?
   

Celem szkolenia jest szczegółowe omówienie – w ujęciu praktycznym – aspektów prowadzenia procesu inwestycyjno-budowlanego – od spraw związanych z planowaniem przestrzennym, poprzez tematykę ochrony środowiska i zabytków, aż po zagadnienia prawa budowlanego.

Szkolenie ukierunkowanie jest na przedstawienie omawianej problematyki w sposób umożliwiający rozwianie wątpliwości dotyczących kwestii proceduralnych związanych z wydaniem decyzji inwestycyjnych oraz prawidłowe zastosowanie przepisów prawa regulujących proces budowlany.
 

Adresaci szkolenia: 
SZKOLENIE SKIEROWANE JEST DO: pracowników starostw powiatowych/miast na prawach powiatu (wydziałów budownictwa, inwestycji), pracowników urzędów miast/gmin (wydziałów planowania przestrzennego, inwestycji, ochrony środowiska), pracowników nadzoru budowlanego (PINB/WINB), pracowników urzędów wojewódzkich, zarządów dróg, TBS, zarządców nieruchomości, pracowników spółdzielni mieszkaniowych oraz innych osób zainteresowanych tematyką szkolenia.

PROWADZĄCY:  radca prawny, doradca podatkowy, doświadczony trener-praktyk. Absolwentka prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim, aplikacji radcowskiej przy OIRP w Krakowie oraz studiów podyplomowych Zamówienia publiczne na Wydziale Zarządzania AGH. W latach 2008-2014 pracownik samorządowy (prawnik w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa), od 2012 r. trener szkoleń prawnych (specjalizacja: prawo administracyjne, prawo ochrony środowiska, prawne aspekty procesu inwestycyjno-budowlanego). Prowadzi indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego, Doradcy Podatkowego w Krakowie.

Program szkolenia: 
 1. Przebieg budowlanego procesu inwestycyjnego –źródła prawa.
 2. Zasady planowania i zagospodarowania przestrzennego, studium, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.
 3. Skutki uchwalenia miejscowego planu - renta planistyczna, odszkodowania.
 4. „Kodeks reklamowy”.
 5. Decyzja o warunkach zabudowy i decyzja ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego:
 • różnice między tymi decyzjami,
 • wymogi formalne wniosku,
 • przesłanki uzyskania decyzji,
 • cesja decyzji o warunkach zabudowy,
 • wygaszenie decyzji o warunkach zabudowy.
 1. Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym:
 • decyzje środowiskowe,
 • ponowna ocena oddziaływania na środowisko,
 • ocena oddziaływania na obszar NATURA2000,
 • gatunki chronione, art. 56 ustawy o ochronie przyrody,
 • zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów,
 • ochrona gruntów rolnych i leśnych,
 • wpływ art. 546 ustawy Prawo wodne na inwestycje budowlane,
 • pozwolenia wodnoprawne, zgłoszenia wodnoprawne.
 1. Pojęcia podstawowe prawa budowlanego (roboty budowlane, budowa, przebudowa, remont, prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, obiekt budowlany, budynek, budowla, obiekt małej architektury itp.)
 2. Organy właściwe do udzielania pozwoleń na budowę oraz organy nadzoru budowlanego - podział kompetencji. Wojewódzki konserwator zabytków i jego rola.
 3. Wymogi formalne wniosku o pozwolenie na budowę. Zakres i forma projektu budowlanego.
 4. Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
 5. Zasady udzielania pozwoleń na budowę – procedura.
 6. Dopuszczenie obiektu budowlanego do użytkowania- zgłoszenie zakończenia budowy, pozwolenie na użytkowanie, kontrola obowiązkowa.
 7. Decyzja o zmianie pozwolenia na budowę.
 8. Wygaśnięcie decyzji o pozwoleniu na budowę.
 9. Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę.
 10. Roboty wymagające pozwolenia na budowę i roboty prowadzone na zgłoszenie. Zwolnienie z obowiązku uzyskania pozwolenia budowlanego/dokonania zgłoszenia.
 11. Procedura zgłoszenia w prawie budowlanym. Zasady wnoszenia sprzeciwu.
 12. Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego.
 13. Skutki nieprzestrzegania prawa w procesie inwestycyjnobudowlanym (naruszenie wymogów planowania i zagospodarowania przestrzennego, samowola budowlana i jej rodzaje, procedura legalizacji samowoli budowlanej, nielegalne przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego, nielegalna zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego).

 
 

Termin szkolenia: 
piątek, Wrzesień 20, 2019 - 10:00
Miasto: 
Miejsce szkolenia: 
Dom Technika NOT, ul. Piłsudskiego 74
Cena szkolenia: 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 380 zł*+VAT, słownie: trzysta osiemdziesiąt zł 00/100 netto (koszt udziału każdej następnej osoby z tej samej jednostki 340 zł*+VAT, słownie: trzysta czterdzieści zł 00/100 netto)

– opłata obejmuje: wykład, materiały, poczęstunek kawowy, lunch.

 Przy zgłoszeniu w terminie do dnia 10.09.2019 – cena promocyjna 330 zł+VAT* dla każdego uczestnika.

*Dla podmiotów, które nie oświadczą, że usługa jest finansowana w co najmniej 70% ze środków publicznych, opłata za szkolenie powiększona jest o 23%VAT.