Procedura wydawania decyzji środowiskowych w 2021 r. – problemy praktyki, wymiana doświadczeń, orzecznictwo. 22.01.2021 Szkolenie on-line

Podczas szkolenia dowiecie się Państwo: 
 • Wpływ tzw. „Dużej nowelizacji” z 24.09.2019 r. na wydanie decyzji środowiskowej – co się zmieniło?
 • Jak prawidłowo interpretować i stosować nowe przepisy, aby uniknąć błędów proceduralnych?
 • Przepisy przejściowe – kiedy i jak je stosować w aktualnym stanie prawnym?
 • Co zawiera nowe rozporządzenie "w sprawie przedsięwzięć"? Jak zmieniła się właściwość organów i ich obowiązki?
 • Zmiany w ustawie Prawo budowlane i Prawo ochrony środowiska – co trzeba wiedzieć?
 • Kiedy decyzja środowiskowa nie jest wymagana? Jakie obowiązki ciążą na organie w związku z koniecznością zapewnienia udziału społeczeństwa w postępowaniu?
Adresaci szkolenia: 
SZKOLENIE SKIEROWANE JEST DO: pracowników urzędów miast/gmin (wydziałów środowiska, inwestycji), pracowników starostw powiatowych/miast na prawach powiatu (wydziałów środowiska, inwestycji), pracowników urzędów marszałkowskich (wydziałów środowiska, inwestycji, przyznawania środków z funduszy UE), pracowników Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska, pracowników Wód Polskich – RZGW i Zarządów Zlewni, a także innych osób zainteresowanych tematyką szkolenia.

PROWADZĄCY: radca prawny, doradca podatkowy, doświadczony trener-praktyk. Absolwentka prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim, aplikacji radcowskiej przy OIRP w Krakowie oraz studiów podyplomowych Zamówienia publiczne na Wydziale Zarządzania AGH. W latach 2008-2014 pracownik samorządowy (prawnik w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa), od 2012 r. trener szkoleń prawnych (specjalizacja: prawo administracyjne, prawo ochrony środowiska, prawne aspekty procesu inwestycyjno-budowlanego). Prowadzi indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego, Doradcy Podatkowego w Krakowie - www.kancelariamaslowska.pl.

Program szkolenia: 
 1. Podstawy prawne.
 2. Poprzednie zmiany w ustawie, a przepisy przejściowe (zmiany od 1.01.2017, 1.01.2018, 26.04.2018, 20.09.2018)
 3. Duża nowelizacja ustawy z 24.09 2019 r.;
 • przepisy przejściowe do nowelizacji
 • zmiana właściwości organów dot. Inwestycji gminnych
 • zmiany dot. działania organów opiniujących i uzgadniających w procesie wydawania decyzji
 • zmiany dot. załączanej do wniosku dokumentacji
 • zmiany dot. ustalania kręgu stron postępowania
 • zmiany proceduralne dot. m.in. obwieszczeń, nieuregulowanego stanu prawnego, umarzania i zawieszania postępowania, z naciskiem na odstępstwa od zasad KPA.
 • zmiany dot. kontroli nad prawidłowością wydanych decyzji
 • zmiany dot. Prowadzenia inwestycji budowlanych (zmiany wprowadzone w ustawie prawo budowlane).
 • zmiany w ustawie POŚ; zmiany dot. soos
 • zmiany dot. procedury transgranicznej
 • nowe rozporządzenie RM dot. przedsięwzięć-wraz z omówieniem przepisów przejściowych
 1. Zmiana dot. organów właściwych do wydania oceny wodnoprawnej- nowelizacja z 23.11.2019 wraz z przepisami przejściowymi.
 2. Wpływ innych ustaw na procedury środowiskowe (Prawo wodne, uop i in.).
 3. Przed jakimi decyzjami uzyskuje się decyzję środowiskową, w tym decyzja dla inwestycji zrealizowanej nielegalnie.
 4. Kiedy decyzja środowiskowa nie jest wymagana- omówienie wyjątków.
 5. Wymogi formalne wniosku o decyzję środowiskową.
 6. Procedura w sprawie wydawania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięć zawsze znacząco oddziałujących na środowisko po zmianach.
 • gdy z wnioskiem złożono raport
 • gdy z wnioskiem złożono kartę informacyjną przedsięwzięcia
 1. Procedura w sprawie wydawania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięć potencjalnie znacząco oddziałujących na środowisko:
 • gdy była przeprowadzana ocena oddziaływania na środowisko
 • bez OOS
 1. Udział organizacji ekologicznych w postępowaniu.
 2. Zapewnienie udziału społeczeństwa w postępowaniu- jakie obowiązki ciążą na organie.
 3. Zmiana decyzji środowiskowej- przesłanki, procedura
 4. Przeniesienie decyzji środowiskowej na inny podmiotprzesłanki, procedura
 5. Wymogi dot. sporządzanej dokumentacji:
 • karta informacyjna przedsięwzięcia
 • raport
 1. Ocena oddziaływania na obszar NATURA2000.
 2. 17. Ponowna ocena oddziaływania na środowisko.
 3. 18. SOOS.
Termin szkolenia: 
piątek, Styczeń 22, 2021 - 09:00
Cena szkolenia: 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 270 zł*+VAT, słownie: dwieście siedemdziesiąt zł 00/100 netto
– opłata obejmuje: wykład, materiały, poczęstunek kawowy, lunch.
*Dla podmiotów, które nie oświadczą, że usługa jest finansowana w co najmniej 70% ze środków publicznych, opłata za szkolenie powiększona jest o 23%VAT.