Procedura wydawania decyzji środowiskowych w 2019 r. wraz z omówieniem planowanej nowelizacji. 26.08.2019 KATOWICE

Podczas szkolenia dowiecie się Państwo: 
 • Zmiany dot. wydania decyzji środowiskowych – jak prawidłowo prowadzić procedurę w aktualnym stanie prawnym?
 • Jak rozwiązać wątpliwości interpretacyjne przy sprawach wszczętych i niezakończonych?
 • Co zmieniono w zakresie oceny oddziaływania na środowisko?   Jak ustalić krąg stron postępowania na nowych zasadach?   Co obligatoryjnie musi zawierać karta informacyjna przedsięwzięcia?
 • Na co zwrócić uwagę przy ocenie wymogów formalnych wniosku o decyzję środowiskową?
 • Przedsięwzięcia zawsze lub potencjalnie znacząco oddziałujące na środowisko – jak prowadzić postępowanie?   Co zmieniono w ustawie Prawo wodne?

Szkolenie ma na celu szczegółowe omówienie procedury wydawania decyzji środowiskowych - w tym konsekwencji zmian od 1.01.2017 r. (z omówieniem przepisów przejściowych), zmian od 1.01.2018 r.,  a także „nowelizacji nowelizacji” z 26.04.2018 r. i zmian w ustawie Prawo wodne od 20.09.2018 r. Przedstawione zostaną też wybrane aspekty KPA w kontekście ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku oraz nowe rozwiązania w procedurze oceny oddziaływania na obszar NATURA2000 i dot. udostępniania informacji o środowisku.
 

Adresaci szkolenia: 
pracownicy urzędów gmin (miast), starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich – zajmujący się środowiskiem i ochroną środowiska, inwestycjami oraz przyznawaniem środków z funduszy UE, a także pracownicy Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska i inne osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

PROWADZĄCY: radca prawny, doradca podatkowy, doświadczony trener-praktyk. Absolwentka prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim, aplikacji radcowskiej przy OIRP w Krakowie oraz studiów podyplomowych Zamówienia publiczne na Wydziale Zarządzania AGH. Od 2013 r. radca prawny, od 2016 r. doradca podatkowy. W latach 2008-2014 pracownik samorządowy (prawnik w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa), od 2012 r. trener szkoleń prawnych (specjalizacja: prawo administracyjne, szeroko pojęte prawo ochrony środowiska, prawne aspekty procesu inwestycyjno-budowlanego). Aktualnie prowadzi indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego, Doradcy Podatkowego w Krakowie, www.kancelariamaslowska.pl

Program szkolenia: 
 1. Przedsięwzięcia znacząco oddziałujące na środowisko.
 2. Organy właściwe do wydania decyzji środowiskowej – w tym zmiana właściwości co do: inwestycji gminnych, elektrowni wiatrowych i in. (z omówieniem przepisów przejściowych dot. spraw wszczętych a niezakończonych).
 3. Zmiany dot. decyzji środowiskowych od 1.01.2018 r. – z omówieniem przepisów przejściowych.
 4. „Nowelizacja nowelizacji” - co do spraw wszczętych i niezakończonych przed wejściem w życie Prawa wodnego.
 5. Kolejne rewolucyjne zmiany - nowelizacja Prawa wodnego od 20.09.2018 r.
 6. Organy uzgadniające i opiniujące - w tym nowy organ opiniujący od 1.01.2017 r. (organ właściwy do wydania pozwolenia zintegrowanego - a od 1.01.2018 r. nowy organ: Wody Polskie. Dodany do ustawy art. 6a.
 7. Nowe zadanie organu wydającego decyzję środowiskową.
 8. Przed jakimi decyzjami wydaje się decyzję środowiskową?
 9. Wymogi formalne wniosku o decyzję środowiskową - problemy praktyki.
 10. Procedura w sprawie wydawania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięć zawsze znacząco oddziałujących na środowisko - po zmianach (gdy z wnioskiem złożono raport i gdy z wnioskiem złożono kartę informacyjną przedsięwzięcia).
 11. Procedura w sprawie wydawania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięć potencjalnie znacząco oddziałujących na środowisko (gdy była przeprowadzana ocena oddziaływania na środowisko i bez OOS).
 12. Ocena oddziaływania na środowisko - po zmianach.
 13. Karta informacyjna przedsięwzięcia - po zmianach.
 14. Raport - po zmianach.
 15. Krąg stron postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej. Problemy praktyki - nieuregulowany stan prawny nieruchomości, nieprzeprowadzone postępowanie spadkowe, strona nieznana z miejsca pobytu itd. Zdefiniowany ustawowo krąg stron postępowania od 1.01.2018 r. - największe zagrożenia.
 16. Udział organizacji ekologicznych w postępowaniu - kiedy art. 44 ustawy, kiedy art. 31 kpa?
 17. Udział społeczeństwa w postępowaniu - jakie obowiązki ciążą na organie? 
 18. Zmiana decyzji środowiskowej - przesłanki, procedura.
 19. Przeniesienie decyzji środowiskowej na inny podmiot - przesłanki, procedura.
 20. Ocena oddziaływania na obszar NATURA2000 – zmiany.
 21. Omówienie Planowanej Nowelizacji Przepisów (Druk Sejmowy Nr 3616): (Zmiany dot. właściwości organów; Zmiany procedury wydawania decyzji (odstępstwa od zasad KPA, np.dot. ustalania kręgu stron, czy problemów dot. nieprzeprowadzonego postępowania spadkowego, zawieszania postępowania itd.); Zmiany co do składanej wraz z wnioskiem dokumentacji; Przepisy przejściowe)
 22. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko.
 23. Postępowania transgraniczne.
 24. Ponowna ocena oddziaływania na środowisko.

 

Termin szkolenia: 
poniedziałek, Sierpień 26, 2019 - 10:00
Miasto: 
Miejsce szkolenia: 
Hotel "Katowice", Al. Korfantego 9
Cena szkolenia: 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 370 zł*+VAT, słownie: trzysta siedemdziesiąt zł 00/100 netto (koszt udziału każdej następnej osoby z tej samej jednostki 340 zł*+VAT, słownie: trzysta czterdzieści zł 00/100 netto)

– opłata obejmuje: wykład, materiały, poczęstunek kawowy, lunch.

Przy zgłoszeniu w terminie do dnia 14.08.2019 – cena promocyjna 330 zł+VAT* dla każdego uczestnika.

*Dla podmiotów, które nie oświadczą, że usługa jest finansowana w co najmniej 70% ze środków publicznych, opłata za szkolenie powiększona jest o 23%VAT.