Procedura administracyjna po zmianach KPA i innych ustaw w związku z RODO. 26.09.2019 WARSZAWA

Podczas szkolenia dowiecie się Państwo: 
 • Skutki wdrożenia RODO dla procedury administracyjnej – jakie nowe obowiązki spoczywają na organie na poszczególnych etapach postępowania ? Czego i kiedy dopilnować przy czynnościach procesowych organu?
 • Jak poprawnie wykonywać obowiązki informacyjne z art. 13 RODO ? Kiedy potrzeba zgody na przetwarzanie danych ? Czy dopuszcza się zastosowanie uniwersalnej klauzuli informacyjnej dla wszystkich postępowań?
 • Zbieranie danych osobowych nie od osoby, której dane dotyczą – jak wykonać obowiązek z art. 14 RODO?
 • Udostępnianie akt sprawy administracyjnej a RODO – najczęstsze błędy i problemy praktyczne. Czy możliwe jest „pominięcie danych osobowych” przy wglądzie do akt?
 • Jaka jest specyfika ochrony danych osobowych w trybach nadzwyczajnych?
 • Jak stosować RODO przy rozpatrywaniu skarg i wniosków?

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznych umiejętności w zakresie prawidłowego stosowania przepisów RODO w postępowaniu administracyjnym – w tym wykonywania obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 RODO na odpowiednim etapie postępowania.

Szczególna uwaga poświęcona będzie omówieniu modyfikacji niektórych czynności procesowych przez organ.
Przedstawione zostaną aktualne problemy związane ze stosowaniem przepisów o ochronie danych osobowych, a także sposoby radzenia sobie z przewidywanymi problemami praktycznymi, powstającymi w trakcie prowadzenia postępowań według znowelizowanych przepisów KPA.

Adresaci szkolenia: 
SZKOLENIE SKIEROWANE JEST DO: pracowników urzędów gmin (miast), starostw powiatowych i urzędów marszałkowskich odpowiedzialnych za prowadzenie postępowań określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego.

PROWADZĄCY: radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim, ukończył studia podyplomowe „Kontrola jakości stosowania prawa przez organy samorządu terytorialnego” na Uniwersytecie Łódzkim. Od 2009 roku członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie. Doradca ministra i ekspert w Ministerstwie Sprawiedliwości. Doświadczony trener i wykładowca szkoleniowy.

Program szkolenia: 
 1. Ustawa z dnia 21.02.2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania RODO (Dz. U. z 2019 r., poz. 730).
 2. Rozszerzenie zakresu regulacji KPA - art. 2a.
 3. Wszczęcie postępowania administracyjnego.
 4. Wykonywanie obowiązku z art. 13 ust. 1 i 2 RODO w poszczególnych czynnościach postępowania.
 5. Wezwania.
 6. Odmowa wszczęcia postępowania.
 7. Przekazanie podania do organu właściwego.
 8. Czynny udział strony a przetwarzanie danych.
 9. Postępowanie wyjaśniające - art. 7 i 77 KPA a zakres danych przetwarzanych przez organ.
 10. Udział osób niebędących stronami - świadkowie, biegli, inne osoby.
 11. Współdziałanie organów administracyjnych - art. 106 KPA i regulacje szczególne.
 12. Dostęp do akt postępowania.
 13. Decyzja administracyjna - zakres danych a wymogi KPA - elementy decyzji.
 14. Milczące załatwienie sprawy.
 15. Postępowanie odwoławcze.
 16. Tryby nadzwyczajne.
 17. Wydawanie zaświadczeń.
 18. Skargi i wnioski.
 19. Pytania, dyskusja.
Termin szkolenia: 
czwartek, Wrzesień 26, 2019 - 10:00
Miasto: 
Miejsce szkolenia: 
Budynek Szkoły COSINUS, ul. Łucka 13
Cena szkolenia: 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 380 zł*+VAT, słownie: trzysta osiemdziesiąt zł 00/100 netto (koszt udziału każdej następnej osoby z tej samej jednostki 340 zł*+VAT, słownie: trzysta czterdzieści zł 00/100 netto)

– opłata obejmuje: wykład, materiały, poczęstunek kawowy, lunch.

Przy zgłoszeniu w terminie do dnia 16.09.2019 – cena promocyjna 330 zł+VAT* dla każdego uczestnika.

*Dla podmiotów, które nie oświadczą, że usługa jest finansowana w co najmniej 70% ze środków publicznych, opłata za szkolenie powiększona jest o 23%VAT.