Problematyka zwierząt w kontekście zadań gminy i powiatu wraz z omówieniem planowanej nowelizacji ustawy o ochronie o ochronie zwierząt i in. ustaw. 21.01.2021 r. Szkolenie on-line

Podczas szkolenia dowiecie się Państwo: 
 • Co w rozstrzygnięciach nadzorczych i orzecznictwie zarzuca się regulaminom utrzymania czystości i porządku?
 • Sterylizacja i kastracja zwierząt niebędących zwierzętami bezdomnymi po zmianie ustawy – czy wprowadzać ten zapis do Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi? Jakie zapisy są najkorzystniejsze dla gminy?
 • Odebranie zwierzęcia – jakie są przesłanki wydania decyzji? Jak prawidłowo prowadzić postępowanie dowodowe i jak ustalić strony postępowania? Co zrobić, gdy nie wiadomo, gdzie zwierzę zostało przewiezione?
 • Decyzja o odłowie/odstrzale redukcyjnym – kto może złożyć wniosek i kto płaci za wykonanie odłowu/odstrzału?
 • Rejestr zwierząt egzotycznych w praktyce – jak rozwiązać najczęstsze problemy?
 • Jakie obowiązki nakłada na gminy i powiaty nowelizacja Prawa łowieckiego? Szkolenie ma na celu przedstawienie – w ujęciu praktycznym – problematyki związanej z realizowaniem przez gminy i powiaty zadań dotyczących ochrony zwierząt i ochrony przed zwierzętami.

Szczególna uwaga poświęcona zostanie zagadnieniom proceduralnym oraz zmianom w przepisach prawa, w tym zmianom w przepisach Prawa łowieckiego.
Omówienie zasad prawidłowego realizowania obowiązków nastąpi z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych, rozstrzygnięć nadzorczych oraz poglądów doktryny, a także przypadków z praktyki wykładowcy.

Adresaci szkolenia: 
SZKOLENIE SKIEROWANE JEST DO: pracowników urzędów gmin (miast), starostw powiatowych, pracowników straży miejskich (gminnych), pracowników inspekcji weterynaryjnych, przedstawicieli organizacji społecznych zajmujących się problematyką zwierząt.

PROWADZĄCY: radca prawny, doradca podatkowy, doświadczony trener-praktyk. Absolwentka prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim, aplikacji radcowskiej przy OIRP w Krakowie oraz studiów podyplomowych Zamówienia publiczne na Wydziale Zarządzania AGH. W latach 2008-2014 pracownik samorządowy (prawnik w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa), od 2012 r. trener szkoleń prawnych (specjalizacja: prawo administracyjne, prawo ochrony środowiska, prawne aspekty procesu inwestycyjno-budowlanego). Prowadzi indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego, Doradcy Podatkowego w Krakowie - www.kancelariamaslowska.pl.

Program szkolenia: 
 1. Wprowadzenie w tematykę szkolenia, podstawy prawne, pojęcia podstawowe
 2. Obowiązki gminy wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:
 • Zagadnienia ujmowane w regulaminie utrzymania czystości i porządku:
  - obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

  - wymagania w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej - pojęcie tych terenów, zasady regulacji

  - zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich na określonych obszarach lub poszczególnych nieruchomościach -problematyka deratyzacji

  - najczęściej popełniane błędy w regulaminie w zakresie tej tematyki - w świetle rozstrzygnięć nadzorczych oraz orzecznictwa
   

 • zadania związane z zapewnianiem zbierania, transportu, unieszkodliwiania zwłok bezdomnych zwierząt oraz ich części
 • wydawania zezwoleń na świadczenie usług w zakresie: - ochrony przed bezdomnymi zwierzętami -prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt - prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
 1. zwierzęta bezdomne w gminie - program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt:

  - obligatoryjna zawartość programu

  - fakultatywna zawartość programu

  - tryb uchwalania

  - najczęściej popełniane błędy

  - problem sterylizacji i kastracji zwierząt nie będących zwierzętami bezdomnymi po zmianie ustawy w 2017 r.- czy wprowadzać ten zapis do Programu, jakie zapisy są najbardziej korzystne z punktu widzenia gminy.
   

 2. czasowe odebranie zwierzęcia właścicielowi/opiekunowi z powodu znęcania się nad tym zwierzęciem- art. 7 ustawy o ochronie zwierząt:
 • pojęcie znęcania się w świetle art. 6 uoz
 • decyzja z art. 7 ust. 1- przesłanki, procedur, orzecznictwo
 • decyzja z art. 7 ust. 3- decyzja „następcza”, sankcjonująca uprzedni odbiór w sytuacji stanu wyższej konieczności (przypadek niecierpiący zwłoki)- przesłanki, procedura, orzecznictwo, zasady prowadzenia postępowania dowodowego w tych sprawach
 • decyzja w sprawie obciążenia właściciela, opiekuna kosztami transportu, utrzymania i koniecznego leczenia zwierzęcia- przesłanki, procedura, orzecznictwo,
 • problemy praktyki: ustalanie kręgu stron postępowania, zasady prowadzenia postepowania administracyjnego w ww.sprawach, ocena
 1. zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną- procedura, przesłanki odmowy wydania zezwolenia, cofnięcie zezwolenia, zmiana zezwolenia
 2. zezwolenie wydawane przez starostę na przetrzymywanie zwierzyny przez osobę, która weszła w jej posiadanie w wyniku osierocenia, wypadku lub innego uszkodzenia ciała zwierzyny- czasokres wyrażenia zgody, procedura
 3. zezwolenie wydawane przez starostę na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców- rozporządzenie, procedura, przesłanki wydania decyzji odmownej, cofanie zezwoleń, wygaśnięcie zezwolenia 
 4. decyzja starosty o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny- przesłanki, procedura: kto może być wnioskodawcą, kto płaci za wykonanie odłowu/odstrzału
 5. NOWELIZACJA PRAWA ŁOWIECKIEGO - ZADANIA GMIN I POWIATÓW:
 • opiniowanie planów łowieckich
 • przyjmowanie przez starostów oświadczeń o ustanowieniu na nieruchomości zakazu wykonywania polowania
 • zadania gmin dot. polowania zbiorowego
 1. ośrodek leczenia i rehabilitacji zwierząt
 2. rejestr zwierząt egzotycznych- procedura, problemy praktyki
 3. ochrona gatunkowa- zagadnienia węzłowe
 4. gatunki „inwazyjne”
 5. problematyka zwłok zwierzęcych- kto odpowiada, kto ponosi koszty utylizacji itd.

MODUŁ II: OMÓWIENIE PLANOWANEJ NOWELIZACJI PRZEPISÓW;

 1. odpowiadanie na pytania, dyskusja
Termin szkolenia: 
czwartek, Styczeń 21, 2021 - 09:00
Cena szkolenia: 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 250 zł*+VAT, słownie: dwieście pięćdziesiąt zł 00/100 netto – opłata obejmuje: wykład, materiały.
*Dla podmiotów, które nie oświadczą, że usługa jest finansowana w co najmniej 70% ze środków publicznych, opłata za szkolenie powiększona jest o 23%VAT.