Praktyczne aspekty rachunkowości budżetowej. RZESZÓW 20.10.2017

Podczas szkolenia dowiecie się Państwo: 
 • Zmiany w 2017 i 2018 r. w zakresie klasyfikacji budżetowej – jak prawidłowo interpretować nowe przepisy?
 • Przykłady ewidencji księgowej – jak stosować wzory w praktyce?
 • Bieżące problemy związane ze sporządzaniem sprawozdań finansowych – jak wystrzec się praktyk wadliwych?
 • Harmonogram zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2017 r. – na co zwrócić szczególną uwagę?
 • Jakie błędy i nieprawidłowości najczęściej stwierdzane są przez kontrole zewnętrzne?
 • Jak ukształtowana jest odpowiedzialność kierownika jednostki za gospodarkę finansową po centralizacji VAT?

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy niezbędnej do prawidłowego wykonywania zadań w zakresie rachunkowości budżetowej oraz omówienie bieżących problemów związanych ze sporządzaniem sprawozdań finansowych.

Uczestnicy zapoznają się także ze zmianami dotyczącymi klasyfikacji budżetowej.

Adresaci szkolenia: 
NA SZKOLENIE ZAPRASZAMY: Skarbników, Głównych Księgowych JST, a także pracowników służb finansowo-księgowych zajmujących się prowadzeniem w jednostce ksiąg rachunkowych.

PROWADZĄCY: - Dyplomowany Audytor Sektora Publicznego, członek Stowarzyszenia AW IIA Polska, absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie, skarbnik powiatu, wcześniej skarbnik gminy, specjalista z zakresu kontroli finansowej i audytu, długoletni praktyk w zakresie rachunkowości i budżetu jednostek samorządu terytorialnego, wykładowca szkoleń z zakresu finansów publicznych, audytu i rachunkowości budżetowej dla jednostek samorządu terytorialnego i jednostek podległych oraz samorządowych osób prawnych

Program szkolenia: 
 1. Wprowadzenie do przepisów stanowiących podstawę gospodarowania środkami publicznymi oraz tworzenia szczególnych zasad rachunkowości budżetowej w jednostkach samorządu terytorialnego i podległych jednostkach organizacyjnych - wraz ze stanowiskami KSR, Ministra Finansów, KRRIO i według raportów NIK.
 2. Zasady gospodarowania środkami publicznymi  zgodnie z ustawą o finansach publicznych – w powiązaniu ze szczególnymi zasadami rachunkowości budżetowej.
 3. Odpowiedzialność kierownika oraz głównego księgowego jednostki wraz z CUW.
 4. Wykonywanie planu finansowego - należyte wykonywanie kontroli wstępnej, podpisywanie i zatwierdzanie do wypłaty. Klasyfikacja budżetowa (przekrój przez zmiany).
 5. Rachunkowość jednostki na podstawie ustawy o rachunkowości – zasady, podstawowe definicje, środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, środki trwałe w budowie (remont, modernizacja), prowadzenie ewidencji księgowej na podstawie dowodów źródłowych. Ewidencja księgowa jako podstawa sporządzania wymaganych sprawozdań jednostkowych i zbiorczych - wybrane przykłady ewidencji księgowej.
 6. Środki pieniężne w kasie i na rachunku bieżącym jednostki.
 7. Zamknięcie roku - zakres, sposób, terminy i częstotliwość inwentaryzacji na podstawie ustawy o rachunkowości. Sporządzanie sprawozdań finansowych na podstawie prowadzonej ewidencji księgowej. Bilans wykonania budżetu, wyliczenie wolnych środków (różne metody), bilans jednostki - rachunek zysków i strat - zmiany w funduszu jednostki.
 8. Pytania, konsultacje indywidualne.
Termin szkolenia: 
piątek, Październik 20, 2017 - 10:00
Miasto: 
Miejsce szkolenia: 
Hotel "Ferdynand", ul.Grottgera 28
Cena szkolenia: 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 350 zł*+VAT, słownie: trzysta pięćdziesiąt zł 00/100 netto (koszt udziału każdej następnej osoby z tej samej jednostki 330 zł*+VAT, słownie: trzysta trzydzieści zł 00/100 netto).

– opłata obejmuje: wykład, materiały, poczęstunek kawowy, lunch.

Przy zgłoszeniu w terminie do dnia 9.10.2017 – cena promocyjna 310 zł+VAT* dla każdego uczestnika.

 *Dla podmiotów, które nie przedstawią oświadczenia, że usługa jest finansowana w co najmniej 70% ze środków publicznych, opłata za szkolenie powiększona jest o 23%VAT.