Praca biura rady w 2021 r. – aspekty prawne, zagadnienia praktyczne oraz wpływ pandemii COVID-19. 16.04.2021 r. Szkolenie on-line

Podczas szkolenia dowiecie się Państwo: 
 • Funkcjonowanie biura rady w czasie zagrożenia COVID-19 – jak prawidłowo realizować obowiązki?
 • Jakie warunki muszą zostać spełnione, aby przeprowadzić sesję zdalną?
 • Na co zwrócić szczególną uwagę przygotowując sesje rady i posiedzenia komisji? Jak dokumentować obrady? 
 • Nowe uprawnienia przewodniczących i radnych – jak realizować je efektywnie i nie naruszyć przy tym RODO?
 • Jak rozwiązać najczęstsze wątpliwości związane z Obywatelską Inicjatywą Uchwałodawczą?
 • Jak w praktyce odróżnić skargę od wniosku i od petycji? Jak chronić dane osobowe – w tym dane wrażliwe – w procedurze rozpatrywania skarg?
Adresaci szkolenia: 
SZKOLENIE SKIEROWANE DO: pracowników biura rady, przewodniczących rad gmin i powiatów, radnych, wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), starostów oraz sekretarzy jednostek samorządu terytorialnego.
Program szkolenia: 
 1. Zadania biura rady i organizacja jego pracy (obsługa kancelaryjna, organizacyjna, obsługa formalno-prawna).
 2. Przygotowywanie dokumentów, ogłoszeń, zaproszeń związanych z funkcjonowaniem rady.
 3. Praktyczne funkcjonowanie przepisów ustaw samorządowych w tym zmiany wprowadzone w związku z COVD-19:
 • dostosowanie statutów gmin i powiatów do zmian w prawie,
 • sesje zdalne, głosowania zdalne,
 1. Zmiany w głosowaniu (obowiązek głosowania za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych), obowiązek publikacji imiennych wykazów głosowań m.in. w BIP),
 2. Obowiązek transmitowania i utrwalania obrad rady za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz obowiązek ich udostępniania a RODO. - problemy z sesją zdalną.
 3. Zasady sporządzania protokołu z sesji.
 4. Obowiązek powołania komisji skarg, wniosków i petycji.
 5. Nowe uprawnienia klubów radnych.
 6. Nowe zadanie rady: a) rozpatrywanie raportu o stanie jst oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia wotum zaufania z tego tytułu – najlepsze praktyki; zmiany terminów,
 7. Nowe uprawnienia przewodniczącego i radnych:
 • uprawnienia przewodniczącego rady do wydawania poleceń służbowych pracownikom urzędu wykonującym zadania związane z funkcjonowaniem rady, komisji i radnych,
 • nowe uprawnienia radnego - prawo do uzyskiwania informacji i materiałów, wstępu do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i materiały, wglądu w działalność urzędu gminy i spółek z udziałem gminy a RODO,
 • nowe zasady składania interpelacji i zapytań – bieżące problemy i ich rozwiązania.
Termin szkolenia: 
piątek, Kwiecień 16, 2021 - 09:00
Cena szkolenia: 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 270 zł*+VAT, słownie: dwieście siedemdziesiąt zł 00/100 netto
– opłata obejmuje: wykład, materiały.
*Dla podmiotów, które nie oświadczą, że usługa jest finansowana w co najmniej 70% ze środków publicznych, opłata za szkolenie powiększona jest o 23%VAT.

karta zgłoszenia: