Połączenia autobusowe i dowóz dzieci do szkół – zmiany w 2019 roku. 27.08.2019 KIELCE

Podczas szkolenia dowiecie się Państwo: 
 • Co dla jednostki samorządowej oznacza powołanie Funduszu rozwoju przewozów autobusowych?
 • Na jakich zasadach dofinansowywane będzie przywracanie lokalnych połączeń autobusowych? Jakie kryteria będą brane pod uwagę przy dokonywaniu podziału środków Funduszu na rzecz samorządów?
 • Jakie regulacje przewidziane są w zakresie organizacji dowozu dzieci do szkół w 2019 roku?
 • Problem opłacalności dowozu dzieci w określonych warunkach – co trzeba wziąć pod uwagę decydując się na zmiany? Jak długo będą obowiązywać dotychczasowe zasady organizowania dowozu dziec ?
 • Umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego – co należy wiedzieć? Kiedy może zostać zawarta? Które linie komunikacyjne otrzymają nowe formy wsparcia?
 • Jakie zmiany planowane są w przepisach o publicznym transporcie zbiorowym?

Celem szkolenia jest szczegółowe omówienie – w ujęciu praktycznym – zmian w przepisach w dziedzinie transportu publicznego osób oraz dowozu dzieci do szkół.
Przedstawione zostaną skutki dla jednostek samorządowych wynikające m.in. z przyjęcia ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – w tym nowe zasady pozyskiwania oraz rozdysponowywania środków finansowych na realizację zadań nałożonych na jednostki samorządu terytorialnego jako organizatorów publicznego transportu zbiorowego.
Szczególna uwaga poświęcona będzie uregulowaniom ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz ustawy Prawo oświatowe. Omówione zostaną aktualne problemy związane z organizowaniem dowozu dzieci do szkół, opłacalność określonych rozwiązań i możliwości, jakie stwarzają nowe przepisy, a także regulacje dotyczące przystanków.

Adresaci szkolenia: 
SZKOLENIE SKIEROWANE JEST DO: pracowników urzędów gmin (miast), starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, a także do przedsiębiorców transportowych i innych osób zainteresowanych tematyką szkolenia.

PROWADZĄCY: radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim, ukończył studia podyplomowe „Kontrola jakości stosowania prawa przez organy samorządu terytorialnego” na Uniwersytecie Łódzkim. Od 2009 roku członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie. Doradca ministra i ekspert w Ministerstwie Sprawiedliwości. Doświadczony trener i wykładowca szkoleniowy.

Program szkolenia: 
 1. Przewozy o charakterze użyteczności publicznej.
 2. Fundusz rozwoju przewozów autobusowych.
 3. Przepisy ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. 
 4. Prawo oświatowe - w zakresie dowozu dzieci do szkół.
 5. Pojęcia kwoty deficytu pojedynczej linii i rozsądnego zysku.
 6. Umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
 7. Dopłata z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych.
 8. Plany transportowe i linie komunikacyjne.
 9. Regulacje dotyczące przystanków
 10. Dyskusja i pytania.
Termin szkolenia: 
wtorek, Sierpień 27, 2019 - 10:00
Miasto: 
Miejsce szkolenia: 
As-Bud, al. Jerozolimskie 81
Cena szkolenia: 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 380 zł*+VAT, słownie: trzysta osiemdziesiąt zł 00/100 netto (koszt udziału każdej następnej osoby z tej samej jednostki 350 zł*+VAT, słownie: trzysta pięćdziesiąt zł 00/100 netto)

– opłata obejmuje: wykład, materiały, poczęstunek kawowy, lunch.

Przy zgłoszeniu w terminie do dnia 16.08.2019 – cena promocyjna 330 zł+VAT* dla każdego uczestnika.

  *Dla podmiotów, które nie oświadczą, że usługa jest finansowana w co najmniej 70% ze środków publicznych, opłata za szkolenie powiększona jest o 23%VAT.