Nowelizacja Prawa budowlanego w 2020 r. – zakres zmian i stosowanie nowych przepisów w praktyce. 28.10.2020 POZNAŃ

Podczas szkolenia dowiecie się Państwo: 

W trakcie szkolenia szczegółowo omówione zostaną między innymi:

 1. Szeroka nowelizacja ustawy Prawo budowlane i jej konsekwencje – co zmieni się od 19.09.2020 r.?
 2. Jak doprecyzowano regulacje budzące dotychczas wątpliwości interpretacyjne i jak stosować nowe przepisy? 
 3. W jakim zakresie usunięto „nadmiarowe” obowiązki inwestora? Jak uporządkowano kwestie kompetencyjne?
 4. Skutki zmiany art. 29 i 30 Pr. bud. – co zawiera nowy katalog obiektów, których budowa wymaga zgłoszenia? 
 5. Podział projektu budowlanego – co oznacza w praktyce i jak wpłynie na obowiązki organu?
 6. Kiedy nie będzie możliwe stwierdzenie nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę?
 7. Na czym będzie polegało uproszczone postępowanie legalizacyjne dla tzw. "starych samowoli budowlanych"?

Celem szkolenia jest szczegółowe omówienie zmian wynikających z ustawy z dnia 13.02.2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, która wchodzi w życie 19.09.2020 r. Znowelizowane przepisy omówione będą w ujęciu praktycznym – z uwzględnieniem nowych uprawnień i obowiązków organu administracji architektoniczno-budowlanej i inwestora. Szczególna uwaga poświęcona zostanie zmianie wymogów dotyczących projektu budowlanego oraz modyfikacjom dotyczącym prowadzenia budowy i oddania obiektu do użytku

Adresaci szkolenia: 
SZKOLENIE SKIEROWANE JEST DO: pracowników starostw powiatowych/miast na prawach powiatu (wydziałów budownictwa, inwestycji), pracowników urzędów miast/gmin (wydziałów planowania przestrzennego, inwestycji, ochrony środowiska), pracowników nadzoru budowlanego (PINB/WINB), pracowników urzędów wojewódzkich, jednostek drogowych, TBS, zarządców nieruchomości, pracowników spółdzielni mieszkaniowych oraz innych osób zainteresowanych tematyką szkolenia.

PROWADZĄCY: radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim, ukończył studia podyplomowe „Kontrola jakości stosowania prawa przez organy samorządu terytorialnego” na Uniwersytecie Łódzkim. W latach 2009-2019 członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie. Doradca ministra i ekspert w Ministerstwie Sprawiedliwości. Doświadczony trener i wykładowca szkoleniowy.

Program szkolenia: 
 1. Prawo budowlane - zakres i przedmiot zmian. Zmiany w dokumentacji projektowej:
 • projekt zagospodarowania działki lub terenu,
 • projekt architektoniczno-budowlany,
 • projekt techniczny.
 1. Roboty niewymagające pozwolenia na budowę - nowy katalog w art. 29 ustawy Prawo budowlane.
 2. Uczestnicy procesu budowlanego - prawa i obowiązki.
 3. Stosowanie przepisów prawa budowlanego w trakcie budowy:
 • istotne/nieistotne odstąpienie,
 • nadzór autorski,
 • prowadzenie dziennika budowy.
 1. Oddawanie obiektów budowlanych do użytku:
 • zgłoszenie czy decyzja?
 • obowiązkowa kontrola,
 • postępowanie naprawcze.
 1. Utrzymanie obiektów budowlanych:
 • obowiązki właściciela/zarządcy,
 • właściwość nadzoru budowlanego.
 1. Pytania i dyskusja.
Termin szkolenia: 
środa, Październik 28, 2020 - 10:00
Miasto: 
Miejsce szkolenia: 
Biurowiec OMEGA XI p., ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79A
Cena szkolenia: 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 410 zł*+VAT, słownie: czterysta dziesięć zł 00/100 netto (koszt udziału każdej następnej osoby z tej samej jednostki 360 zł*+VAT, słownie: trzysta sześćdziesiąt zł 00/100 netto)

– opłata obejmuje: wykład, materiały, poczęstunek kawowy, lunch.

Przy zgłoszeniu w terminie do dnia 16.10.2020 – cena promocyjna 349 zł+VAT* dla każdego uczestnika.

*Dla podmiotów, które nie oświadczą, że usługa jest finansowana w co najmniej 70% ze środków publicznych, opłata za szkolenie powiększona jest o 23%VAT.