Nowa ustawa Prawo wodne. Reforma systemu zarządzania gospodarka wodną. POZNAŃ 20.10.2017

Podczas szkolenia dowiecie się Państwo: 
 • W jaki sposób ustawa z 20 lipca 2017 r. zmieni dotychczasowy system zarządzania gospodarką wodną?
 • Jak prowadzone będą postępowania wszczęte na gruncie ustawy z 2001 roku?
 • Jakie kompetencje przyznane zostaną wójtom? Jakie obowiązki spoczywać będą na staroście?
 • Co dla samorządów oznaczać będzie funkcjonowanie Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”?
 • Zmiany w zakresie wydawania decyzji – co należy wiedzieć? Jak uregulowano opłaty za usługi wodne?
 • Jak utrzymywane będą melioracje wodne? Uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego w nowym stanie prawnym.
 • Zmiany stanu wody na gruncie ze szkodą dla nieruchomości sąsiednich – jaki kształt przyjmie w nowej ustawie odpowiednik obecnego art. 29 pr. wodn.?

Celem szkolenia jest przedstawienie zmian wynikających z przyjęcia nowej ustawy Prawo wodne – w szczególności zmian w zasadach gospodarowania wodami.
Zajęcia szkoleniowe mają za zadanie kompleksowe zapoznanie uczestników z tematyką szerokiej reformy administracji wodno-prawnej.
 

Adresaci szkolenia: 
pracownicy jednostek samorządu terytorialnego zajmujący się zagadnieniami związanymi z prawem wodnym, pracownicy Zarządów Melioracji i Urządzeń Wodnych, a także pracownicy Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej.

PROWADZĄCY:  radca prawny, doradca podatkowy, doświadczony trener-praktyk. Absolwentka prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim, aplikacji radcowskiej przy OIRP w Krakowie oraz studiów podyplomowych Zamówienia publiczne na Wydziale Zarządzania AGH. W latach 2008-2014 pracownik samorządowy (prawnik w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa), od 2012 r. trener szkoleń prawnych (specjalizacja: prawo administracyjne, prawo ochrony środowiska, prawne aspekty procesu inwestycyjno-budowlanego). Prowadzi indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego, Doradcy Podatkowego w Krakowie.

Program szkolenia: 
 1. Przepisy przejściowe do nowelizacji – zasady prowadzenia spraw wszczętych a nie zakończonych.
 2. Zmiany organizacyjne:
 • sytuacja prawna pracowników starostw powiatowych i urzędów marszałkowskich realizujących zadania z prawa wodnego.
 • nowe organy właściwe w zakresie gospodarowania wodami.
 • zmiana kompetencji pozostałych organów.
 1. Własność wód. Obowiązki właściciela wód.
 2. Korzystanie z wód: powszechne, zwykłe i szczególne.
 3. Decyzje wydawane na podstawie ustawy Prawo wodne - m.in.:
 • decyzje związane z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa związanym z gospodarką wodną.
 • decyzje ustalające linie brzegu i rozgraniczające nieruchomości.
 • decyzje ustalające partycypację w kosztach utrzymania wód i utrzymania urządzeń wodnych oraz stwierdzające wygaśnięcie tych decyzji.
 • decyzje określające części nieruchomości umożliwiające dostęp do wody oraz decyzje zwalniające z zakazu grodzenia nieruchomości przyległych do wód.
 • decyzje nakazujące przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom (art. 29 Pr. Wodnego) - w tym omówienie problematyki art. 234 nowego Prawa wodnego. Ugoda wodno prawna.
 • decyzje zwalniające z zakazów mających na celu ochronę jakości wód.
 • decyzje związane z tworzeniem stref ochronnych ujęć wody.
 • decyzje legalizujące urządzenia wykonane bez wymaganego prawem pozwolenia wodnoprawnego lub zgłoszenia lub nakazujące likwidację takiego urządzenia.
 • decyzje nakazujące przywrócenie poprzedniej funkcji urządzenia wodnego lub likwidację szkód.
 • decyzje ustalające podział kosztów przebudowy urządzeń wodnych, będącej konsekwencją regulacji wód
 • decyzje związane z realizacją urządzeń melioracji  wodnych oraz ich utrzymywaniem.
 • decyzje związane z ochroną przeciwpowodziową.
 • ecyzje dotyczące spółek wodnych.
 • decyzje dot. odszkodowań.
 • pozwolenia wodnoprawne po zmianach 
 1. Instytucja zgłoszenia w prawie wodnym.
 2. Ocena wodno prawna.
 3. Ochrona przed powodzią - inwestowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią.
 4. Opłaty za usługi wodne - co podlega opłacie, opłata stała i zmienna, nowe zadanie gmin - opłata za zmniejszenie powierzchni retencji naturalnej.
 5. Spółki wodne i związki spółek wodnych.
Termin szkolenia: 
piątek, Październik 20, 2017 - 10:00
Miasto: 
Miejsce szkolenia: 
Hotel "Lech", ul. św. Marcin 74
Cena szkolenia: 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 350 zł*+VAT, słownie: trzysta pięćdziesiąt zł 00/100 netto (koszt udziału każdej następnej osoby z tej samej jednostki 330 zł*+VAT, słownie: trzysta trzydzieści zł 00/100 netto)

– opłata obejmuje: wykład, materiały, poczęstunek kawowy, lunch.

Przy zgłoszeniu w terminie do dnia 05.10.2017 – cena promocyjna 310 zł+VAT* dla każdego uczestnika

 *Dla podmiotów, które nie przedstawią oświadczenia, że usługa jest finansowana w co najmniej 70% ze środków publicznych, opłata za szkolenie powiększona jest o 23%VAT.

karta zgłoszenia: