Likwidacja zaległości podatkowych i nadpłat z uwzględnieniem zmian w kosztach upomnienia. TORUŃ 23.10.2017

Podczas szkolenia dowiecie się Państwo: 
 • Jakie są przesłanki umorzenia kosztów upomnienia? Zasady umorzenia kosztów upomnienia na wniosek.
 • Jakie są zasady zaliczania wpłaty dokonanej przez podatnika? 
 • Jak postępować w wypadku niedotrzymania terminu zapłaty podatku odroczonego?
 • Jak prawidłowo sporządzić zmieniony lub dalszy tytuł wykonawczy?
 • Jak dokumentować działania informacyjne mające na celu wykonanie obowiązku zapłaty podatku?
 • Jak prawidłowo postępować w przypadku stwierdzenia nadpłaty?

 
Celem szkolenia jest przedstawienie - w ujęciu praktycznym – aktualnego stanu  prawnego w zakresie prowadzenia postępowania z zaległościami i nadpłatami podatków oraz omówienie zmian w kosztach upomnienia.
Podczas szkolenia otrzymają Państwo także wzory niezbędnych w codziennej pracy dokumentów.
 

Adresaci szkolenia: 
Skarbnicy oraz pracownicy wydziałów finansowych i księgowych miast i gmin zajmujący się podatkami i opłatami lokalnymi.

PROWADZĄCY: ekonomista, absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie, ukończone studia podyplomowe w Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Doradca podatkowy. Prowadzi własną działalność gospodarczą z zakresu prawa podatkowego (specjalizacja: podatki samorządowe) oraz rachunkowości (specjalizacja: rachunkowość samorządowych organów podatkowych). Wydawca tygodnika o tematyce podatkowej „e-serwis Podatki lokalne”. W latach 1998–2004 na stanowiskach kierowniczych w Urzędzie Miasta Krakowa Wydziale Podatków i Opłat. W okresie 1993-1998 starszy inspektor kontroli finansowej w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie, autor książek „Dochody własne gminy – ewidencja księgowa podatków i opłat”, „Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi”, "Podatki lokalne 2016", "Ordynacja podatkowa dla gmin 2016".

Program szkolenia: 
 1. Nowa możliwość - umarzanie kosztów upomnienia z urzędu (przesłanki, wzór decyzji). 
 2. Zasady umarzania na wniosek kosztów upomnienia obowiązujące od 28 kwietnia 2017 r. (wzór decyzji). 
 3. Obowiązek uiszczenia kosztów upomnienia.
 4. Zasady zaliczania wpłaty dokonanej przez podatnika albo ze środków powierzonych przez podatnika.  
 5. Obowiązek zaliczenia dokonanej wpłaty podatku w pierwszej kolejności na poczet kosztów upomnienia. 
 6. Zasady postępowania w przypadku niedotrzymania terminu zapłaty odroczonego i rozłożonego na raty podatku lub zaległości podatkowej (praktyczne przykłady).
 7. Działania informacyjne prowadzone przez wierzyciela w stosunku do zalegających z wpłatami podatników (formy, dokumentowanie działań).
 8. Zasady sporządzania i doręczania upomnienia.
 9. Termin przesłania upomnienia.
 10. Aktualnie obowiązujące wzory tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji należności pieniężnych,  zasady wypełnienia poszczególnych części TW.
 11. Sporządzanie zmienionego i dalszego tytułu wykonawczego.
 12. Stwierdzenie nadpłaty podatku (z pominięciem decyzji, odmowa stwierdzenia nadpłaty, stwierdzenie nadpłaty  w decyzji, określenie wysokości nadpłaty w decyzji – wzory). 
 13. Zasady zaliczania i zwrotu nadpłaty podatku, zaliczanie nadpłaty na koszty upomnienia (praktyczne przykłady, wzory).
Termin szkolenia: 
poniedziałek, Październik 23, 2017 - 10:00
Miasto: 
Miejsce szkolenia: 
Hotel Retman, ul. Rabiańska 15
Cena szkolenia: 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 385 zł*, słownie: trzysta osiemdziesiąt pięć zł 00/100 (koszt udziału każdej następnej osoby z tej samej jednostki 355 zł*, słownie: trzysta pięćdziesiąt pięć zł 00/100)

 Przy zgłoszeniu w terminie do dnia 10 października 2017 – cena promocyjna 339 zł* dla wszystkich.

– opłata obejmuje: wykład, materiały, poczęstunek kawowy, lunch.
 
*Dla podmiotów, które nie przedstawią oświadczenia, że usługa jest finansowana w co najmniej 70% ze środków publicznych, opłata za szkolenie powiększona jest o 23%VAT.

karta zgłoszenia: