Koszty zarządu i przygotowanie do zamknięcia roku 2022 - w warunkach działania wspólnoty mieszkaniowej. Prawo, orzecznictwo, komentarze. 05.12.2022 ON-LINE

Podczas szkolenia dowiecie się Państwo: 
 • Czy koszty utrzymania nieruchomości sąsiedniej mogą być kosztami zarządu nieruchomością wspólną?
 • Które koszty zarządu podlegają refakturowaniu lub zwrotowi kosztów?
 • Co zrobić, gdy za lata poprzednie zarząd nie podjął działań związanych z zatwierdzaniem planów i rozliczeń?
 • Czego nie można zaliczyć do KUP?

 
Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do zamknięcia roku 2022 - w warunkach działania wspólnoty mieszkaniowej.

Adresaci szkolenia: 
SZKOLENIE SKIEROWANE JEST DO: zarządów wspólnot mieszkaniowych, zarządców nieruchomości, głównych księgowych.

PROWADZĄCY: specjalista z zakresu problematyki gospodarowania i zarządzania nieruchomościami, w tym obsługi technicznej obiektów budowlanych. Prowadzi wykłady, seminaria i szkolenia na temat rynku nieruchomości. Autorka wielu publikacji poświęconych wieloaspektowym zagadnieniom zarządu nieruchomościami – m.in. „Gospodarka, rachunkowość, podatki oraz rozrachunki wspólnoty mieszkaniowej", „Przegląd, konserwacja i roboty budowlane w zarządzanym budynku", „Obowiązki właścicieli obiektów budowlanych oraz inwestorów" oraz „Wspólnota mieszkaniowa. Działalność, rozliczenia, podatki.”

Program szkolenia: 
 1. Wspólnota mieszkaniowa jako osoba ustawowa - specyfika działania. Prawo, orzecznictwo SN, komentarze
 • Operacje gospodarcze w granicach zdolności prawnej wspólnoty
 • Czy zarząd wspólnoty może być stroną umów przekraczając granice zdolności prawnej wspólnoty, czy takie umowy mogą być skuteczne? Czy koszty utrzymania nieruchomości sąsiedniej mogą być kosztami zarządu nieruchomością wspólną? Czy zarząd wspólnoty może dokonać sprzedaży części nieruchomości wspólnej? Czy wspólnota może pokrywać wydatki za właściciela, np. podatek od nieruchomości, koszty ubezpieczenia lokali?
 • Podstawa prowadzenia ewidencji rachunkowej wspólnoty
 1. Koszty i przychody w warunkach działania wspólnoty mieszkaniowej. Prawo, orzecznictwo, praktyka
 • Koszty dz. operacyjnej, koszty pozostałej dz. operacyjnej, koszty dz. finansowej
 • Koszty zarządu nieruchomością wspólna według art. 14 u.w.l.
 • Koszty zarządu podlegające refakturowaniu lub zwrocie kosztów
 • Rodzaje przychodów - systematyka
 • Przychody wspólnoty z dz. statutowej i dz. zarobkowej - sprzedaż, dz. finansowej
 1. Metodyka kalkulacji planowanych przychodów i kosztów
 • Kalkulacja kosztów i opłat podstawą do planu finansowego [plan gospodarczy]
 • Kalkulacja kosztów i opłat podstawą do ustalenia opłat, które pokryją te koszty
 • Koszty zakupu mediów/koszty wytworzenia energii [kotłownia lokalna]
 • Metodyka planowania kosztów i opłat je pokrywających [przychody]
 1. Wspólnota i zatwierdzanie planów i rozliczeń, co zrobić, gdy za lata poprzednie zarząd nie podjął takich działań, także brak sprawozdań finansowych. 
 2. Metodyka rozliczania w uchwale zatwierdzającej zasady prowadzenia ewidencji rachunkowej wspólnoty
 • Zaliczanie kosztów bezpośrednich do danego okresu obrachunkowego
 • Rozliczanie kosztów pośrednich, w tym według reguły "istotności"
 • Rozliczenia międzyokresowe, rozliczanie w czasie
 • Metodyka rozliczania kosztów zakupu mediów
 1. Podstawa prawna sprawozdawczości finansowej w świetle orzecznictwa SN i NSA
 • Wzór sprawdzania finansowego
 • Czynności poprzedzające zamknięcie roku
 • Poprawiane błędnych zapisów księgowych przed zatwierdzeniem i po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego
 • Znaczenie bilansu i jego opisu
 1. Koszty i przychody w sprawozdaniu finansowym
 • Koszty i przychody dz. statutowej w sprawozdaniu finansowym
 • Koszty i przychody pozostałej działalności w sprawozdaniu finansowym
 • Koszty i przychody finansowe
 1. Wynik finansowy za rok i jego rozliczanie, warunki prawne i księgowe
 • Nadwyżka i rozliczanie
 • Strata i rozliczanie
 • Co wspólnota rozlicza z właścicielami, koszty, czy wynik finansowy?
 1. Majątek finansowy wspólnoty wykazany w bilansie
 2. KUP i przychody podatkowe w warunkach wspólnoty
 • Warunki zaliczenia wydatków do kosztów podatkowych
 • Korekta KUP w trakcie roku i po roku
 • Przedawnienie wierzytelności podatnika
 • Wydatki rozliczane w czasie
 • Negatywny katalog KUP; czego nie można zaliczyć do KUP?
 • Przychody podatkowe [kasowe podejście i memoriałowe]
 • Dochód podatkowy, w tym na GZM.
Termin szkolenia: 
poniedziałek, Grudzień 5, 2022 - 09:00
Cena szkolenia: 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 380 zł*+VAT, słownie: trzysta osiemdziesiąt zł 00/100 netto (koszt udziału każdej następnej osoby z tej samej jednostki 360 zł*+VAT, słownie: trzysta sześćdziesiąt zł 00/100 netto)

– opłata obejmuje: wykład, materiały, zaświadczenia.

*Dla podmiotów, które nie oświadczą, że usługa jest finansowana w co najmniej 70% ze środków publicznych, opłata za szkolenie powiększona jest o 23%VAT.

karta zgłoszenia: