Kontrola wykonywana przez komisje rewizyjne – w warunkach zmienionych przepisów ustaw samorządowych. 28.02.2020 GDAŃSK

Podczas szkolenia dowiecie się Państwo: 
 • Czego może dotyczyć kontrola? Jak prawidłowo ją przeprowadzić i uniknąć najczęstszych błędów proceduralnych?
 • Jakie podmioty może kontrolować komisja rewizyjna? Czy może "wchodzić" do spółek prawa handlowego?
 • Protokół kontroli – co powinien zawierać? Na co zwrócić uwagę tworząc program kontroli?
 • Ograniczenia w prowadzeniu kontroli – jakich dokumentów nie można udostępnić komisji?
 • Jak mogą być wykonywane nowe, szersze uprawnienia kontrolne radnych?
 • Jaka jest rola komisji rewizyjnej w procedurze absolutoryjnej?

Celem szkolenia jest szczegółowe omówienie praktycznych aspektów realizowania uprawnień i obowiązków przez komisję rewizyjną oraz radnych – w ramach funkcji kontrolnej przypisanej organowi stanowiącemu. Wyjaśnione zostaną zagadnienia związane z zasadami i trybem działania komisji, w tym budzące najczęstsze wątpliwości kwestie proceduralne dotyczące prowadzenia kontroli. 
Omówione zostaną też aktualne problemy dotyczące stosowania zmienionych przepisów ustaw samorządowych oraz najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych.
W trakcie zajęć szczególna uwaga poświęcona będzie kwestiom związanym ze stwierdzeniem naruszenia dyscypliny finansów publicznych oraz obowiązkom komisji rewizyjnej w procedurze absolutoryjnej.

Adresaci szkolenia: 
SZKOLENIE SKIEROWANE JEST DO: przewodniczących rad gmin i powiatów, radnych – w tym członków komisji rewizyjnej, a także do pracowników Biura Obsługi Rady i innych pracowników samorządowych zainteresowanych tematyką szkolenia.

PROWADZĄCY: radca prawny, doświadczony trener z zakresu prawa samorządu terytorialnego. Wieloletni zastępca redaktora naczelnego Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” i redaktor naczelny "Pracownika Samorządowego".

Program szkolenia: 
 1. Skład i zadania komisji rewizyjnej.
 2. Rodzaje i kryteria kontroli wykonywanej przez komisję rewizyjną.
 3. Zasady postępowania kontrolnego.
 4. Tryb prowadzenia kontroli:
 • wszczynanie i zawiadomienia,
 • upoważnienia,
 • przygotowanie programu kontroli,
 • przeprowadzenie kontroli postępowania dowodowego,
 • protokół kontroli.
 1. Dostęp radnych do informacji w procesie kontroli.
 2. Indywidualne uprawnienia kontrolne radnych a uprawnienia komisji rewizyjnej.
 3. Obowiązki komisji rewizyjnej w zakresie zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych.
 4. Zadania komisji rewizyjnej w procedurze absolutoryjnej.

Ponadto podczas szkolenia zostaną omówione wzory dokumentów załączone do materiałów (w tym: przykładowy regulamin pracy komisji rewizyjnej, protokół kontroli, zawiadomienie o wszczęciu kontroli, wyznaczenie zespołu kontrolnego itp.). W ramach warsztatów omówione zostaną przykładowe programy kontroli poszczególnych jednostek.

Termin szkolenia: 
piątek, luty 28, 2020 - 10:00
Miasto: 
Miejsce szkolenia: 
Hotel Focus, ul. Elbląska 85
Cena szkolenia: 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 410 zł*+VAT, słownie: czterysta dziesięć zł 00/100 netto (koszt udziału każdej następnej osoby z tej samej jednostki 360 zł*+VAT, słownie: trzysta sześćdziesiąt zł 00/100 netto)

– opłata obejmuje: wykład, materiały, poczęstunek kawowy, lunch.

Przy zgłoszeniu w terminie do dnia 17.02.2020 – cena promocyjna 349 zł+VAT* dla każdego uczestnika.

 *Dla podmiotów, które nie oświadczą, że usługa jest finansowana w co najmniej 70% ze środków publicznych, opłata za szkolenie powiększona jest o 23%VAT.

karta zgłoszenia: