Kontrola prowadzona przez radę gminy (radę powiatu) – ze szczególnym uwzględnieniem pracy komisji rewizyjnej. 12.03.2021 r. Szkolenie ON-LINE

Podczas szkolenia dowiecie się Państwo: 
 • Zadania kontrolne organu stanowiącego a zadania komisji rewizyjnej – co należy wiedzieć?
 • Na co zwrócić uwagę tworząc plan pracy komisji? Co powinien zawierać regulamin pracy komisji rewizyjnej?
 • Zasady postępowania kontrolnego w praktyce – o czym trzeba pamiętać? Jak się przygotować do prowadzenia kontroli? Czyją działalność można skontrolować? Co powinien zawierać protokół kontroli?
 • Jak prawidłowo przeprowadzić kontrolę i uniknąć najczęstszych błędów proceduralnych?
 • Ograniczenia w prowadzeniu kontroli – czego dotyczą? Jakich dokumentów nie można udostępnić komisji?
 • Jak rozumieć indywidualne uprawnienia radnych do przeprowadzenia kontroli? Jak powinny być wykonywane?

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy w zakresie realizowania przez radę gminy (radę powiatu) funkcji kontrolnej. W trakcie zajęć szczegółowo omówione zostaną zagadnienia dotyczące kontroli wykonywanej przez organ stanowiący jednostki samorządowej oraz uprawnienia i obowiązki komisji rewizyjnej.
Przedstawione zostaną m.in. zasady realizacji poszczególnych zadań przez radę i komisję, tryb działania komisji rewizyjnej oraz kwestie związane z prawidłowym przygotowaniem kluczowych dla przeprowadzenia kontroli dokumentów.
Szczególna uwaga poświęcona zostanie procedurze postępowania kontrolnego – w tym omówieniu budzących najczęstsze wątpliwości trudności proceduralnych dotyczących prowadzenia kontroli.

Adresaci szkolenia: 
SZKOLENIE SKIEROWANE JEST DO: przewodniczących rad gmin i powiatów, radnych – w tym członków komisji rewizyjnej, a także do pracowników Biura Obsługi Rady i innych pracowników samorządowych zainteresowanych tematyką szkolenia.
Program szkolenia: 
 1. Rodzaje i kryteria kontroli wykonywanej przez komisję rewizyjną.
 2. Zasady postępowania kontrolnego.
 3. Zasady o charakterze proceduralnym i organizacyjnym.
 4. Dostęp radnych do informacji w procesie kontroli i wynikające z tego ograniczenia.
 5. Charakter prawny nowego uprawnienia indywidualnego do przeprowadzania kontroli przez radnego rady – w sytuacji, gdy rada gminy, jako organ kolegialny, dysponuje kompetencjami kontrolnymi wobec organu wykonawczego – różnice.
 6. Kontrola wykonywana przez komisję rewizyjną:
 • Pozycja prawna komisji i zakres jej działalności,
 • Opracowanie planu pracy komisji,
 • Regulamin pracy komisji.
 1. Tryb prowadzenia kontroli:
 • Wszczynanie i zawiadomienia,
 • Upoważnienia,
 • Przygotowanie programu kontroli,
 • Przeprowadzenie kontroli postępowania dowodowego,
 • Protokół kontroli.
 1. Kontrola jednostek organizacyjnych i ograniczenia.
Termin szkolenia: 
piątek, Kwiecień 23, 2021 - 09:00
Cena szkolenia: 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 270 zł*+VAT, słownie: dwieście siedemdziesiąt zł 00/100 netto

– opłata obejmuje: wykład, materiały.

*Dla podmiotów, które nie oświadczą, że usługa jest finansowana w co najmniej 70% ze środków publicznych, opłata za szkolenie powiększona jest o 23%VAT.