Kontrola prowadzona przez radę gminy i powiatu - z uwzględnieniem komisji rewizyjnej, komisji skarg, wniosków i petycji oraz raportu o stanie JST. 27.05.2019 WARSZAWA

Podczas szkolenia dowiecie się Państwo: 
 • Co powinien zawierać raport o stanie JST ? Na jakich zasadach radni i mieszkańcy zabierają głos w trakcie debaty?
 • Jak prawidłowo przeprowadzić kontrolę i uniknąć najczęstszych błędów proceduralnych?
 • Regulamin pracy komisji rewizyjnej - co powinien zawierać? Na co zwrócić uwagę tworząc plan pracy komisji?
 • Jak mogą być wykonywane nowe, szersze uprawnienia kontrolne radnych?
 • Ograniczenia w prowadzeniu kontroli – jakich dokumentów nie można udostępnić komisji?
 • Jakie uchybienia najczęściej pojawiają się w toku procedury absolutoryjnej?

Szkolenie ma na celu szczegółowe omówienie praktycznych aspektów wykonywania funkcji ,mkontrolnej przez radę gminy (powiatu) – w tym uprawnień i obowiązków komisji rewizyjnej, a także kwestii proceduralnych związanych z postępowaniem ze skargami, wnioskami i petycjami.
Przedstawiona zostanie także procedura rozpatrzenia raportu o stanie JST – od opracowania treści raportu, poprzez debatę nad raportem, aż po głosowanie nad udzieleniem organowi wykonawczemu wotum zaufania.

Adresaci szkolenia: 
SZKOLENIE SKIEROWANE JEST DO: przewodniczących rad gmin i powiatów, radnych – w tym członków komisji rewizyjnej oraz członków komisji skarg, wniosków i petycji, a także do pracowników Biura Obsługi Rady i innych pracowników samorządowych zainteresowanych tematyką szkolenia.
Program szkolenia: 
 1. Rodzaje i kryteria kontroli wykonywanej przez komisję rewizyjną.
 2. Zasady postępowania kontrolnego.
 3. Zasady o charakterze proceduralnym i organizacyjnym.
 4. Dostęp radnych do informacji w procesie kontroli i wynikające z tego ograniczenia.
 5. Charakter prawny nowego uprawnienia indywidualnego do przeprowadzania kontroli przez radnego rady – w sytuacji, gdy rada gminy, jako organ kolegialny, dysponuje kompetencjami kontrolnymi wobec organu wykonawczego – różnice.
 6. Procedura rozpatrywania skarg przez komisję skarg, wniosków i petycji jako funkcja interwencyjna rady:
 • Przyjmowanie skarg,
 • Rozpatrywanie w komisji i na sesji,
 • Terminy.
 1. Kontrola wykonywana przez komisję rewizyjną:
 • Pozycja prawna komisji i zakres jej działalności,
 • Opracowanie planu pracy komisji,
 • Regulamin pracy komisji.
 1. Tryb prowadzenia kontroli:
 • Wszczynanie i zawiadomienia,
 • Upoważnienia,
 • Przygotowanie programu kontroli,
 • Przeprowadzenie kontroli postępowania dowodowego,
 • Protokół kontroli.
 1. Kontrola jednostek organizacyjnych i jej ograniczenia.
 2. Procedura absolutoryjna w gminie i powiecie – podstawowe zasady i najczęściej pojawiające się uchybienia.
 3. Rozpatrywanie raportu o stanie jednostki samorządu terytorialnego.
 • Proponowana treść raportu,
 • Przebieg sesji, na której jest on rozpatrywany.
 • Wotum zaufania.

Uczestnicy zajęć otrzymają wśród materiałów szkoleniowych m.in. wzory uchwał podejmowanych przez Komisję.
 

Termin szkolenia: 
poniedziałek, Maj 27, 2019 - 10:00
Miasto: 
Miejsce szkolenia: 
As-Bud, al. Jerozolimskie 81
Cena szkolenia: 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 380 zł*+VAT, słownie: trzysta osiemdziesiąt zł 00/100 netto (koszt udziału każdej następnej osoby z tej samej jednostki 340 zł*+VAT, słownie: trzysta czterdzieści zł 00/100 netto).

– opłata obejmuje: wykład, materiały, poczęstunek kawowy, lunch.

*Dla podmiotów, które nie oświadczą, że usługa jest finansowana w co najmniej 70% ze środków publicznych, opłata za szkolenie powiększona jest o 23%VAT.