Kontrola dotacji szkolnych i przedszkolnych dla podmiotów niesamorządowych w siedzibie jednostki – po nowelizacji prawa. 21.11.2019 KATOWICE

Podczas szkolenia dowiecie się Państwo: 
 • Jakie są praktyczne skutki nowelizacji dla kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji w 2019 i 2020 r.?
 • Jakie zapisy muszą się znaleźć w uchwałach dotyczących kontroli, a czego nie należy do nich wpisywać?
 • Specyfika dotowania kształcenia specjalnego – co można a czego nie można sfinansować dotacją?
 • Jak przygotować się do kontroli i jak prawidłowo opracować niezbędne dokumenty? Do czego uprawniony jest kontrolujący? Jakie są prawa i obowiązki kontrolowanego? Które dokumenty muszą być udostępnione?
 • Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości przy przyznawaniu i rozliczaniu dotacji przez JST wg RIO, SKO i orzecznictwa sądów – jak ich unikać? Aktualne stanowiska MEN w zakresie sporów o dotacje – co należy wiedzieć?

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy o prawidłowym przebiegu kontroli dotacji przekazywanych dla szkół i przedszkoli niesamorządowych – po zmianie przepisów obowiązujących w 2019 i 2020 r. W trakcie zajęć, krok po kroku, omówione zostaną czynności kontrolne podejmowane w siedzibie szkoły/przedszkola.

Uczestnicy zapoznani zostaną z katalogiem wydatków zabronionych i zasadami rozliczania wydatków na kształcenie specjalne. Omówione zostaną także najnowsze wyroki sądowe, stanowiska RIO i decyzje SKO.

Adresaci szkolenia: 
Pracownicy samorządowi zatrudnieni w wydziałach edukacji, dyrektorzy szkół i przedszkoli niesamorządowych, kontrolerzy, skarbnicy i główni księgowi JST.

PROWADZĄCY: ELŻBIETA RABENDA – wieloletni praktyk oświatowy w szkolnictwie i samorządzie na stanowiskach kierowniczych, edukator w zakresie organizacji i zarządzania oświatą, specjalista z zakresu tzw. prawa oświatowego. Ceniony wykładowca. Dotychczas przeszkoliła ponad 18 000 samorządowców, nauczycieli, dyrektorów szkół i przedszkoli publicznych i niepublicznych. Członek OSKKO. Na zlecenie gmin i powiatów dokonuje analizy arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli pod kątem implementacji przepisów prawa oraz zoptymalizowania oświatowych budżetów. Kontroler szkół i przedszkoli niepublicznych. Autorka licznych publikacji, prelegentka konferencji ogólnopolskich. Ekspert z listy MEN. Odznaczona Medalem K.E.N.

Program szkolenia: 
 1. Podstawa prawna – zebranie najważniejszych zmian obowiązujących w bieżącym roku oraz w roku 2020 w zakresie udzielanych dotacji podmiotowych po ostatniej nowelizacji prawa.
 2. Przygotowanie odpowiednich i prawidłowych zapisów w uchwałach samorządowych o trybie kontroli.
 3. Wydatki na kształcenie specjalne – kategorie wydatków podlegających rozliczeniu i tryb ich kontroli. Kontrola wydatkowania.
 4. Wydatki, których nie można sfinansować z dotacji – przykładowy katalog.
 5. Kontrola wykorzystania dotacji przez jednostkę samorządu terytorialnego:
 • przygotowanie pracowników do kontroli – procedura, kompetencje, upoważnienia,
 • kontrola prawidłowości pobrania – rodzaj dokumentacji do sprawdzenia w danym typie jednostki w roku kontrolowanym,
 • kontrola wykorzystania dotacji – rodzaj badanej dokumentacji źródłowej, rodzaj wydatków,
 • oświadczenia, protokół – wzór,
 • wystąpienie pokontrolne a protokół – różnice, potrzeby tworzenia. Wzory dokumentów,
 • zgłaszane zastrzeżenia do protokołu – forma, procedura przyjęcia, rozpoznania i odniesienia się do uwag,
 • decyzja administracyjna – podstawowe elementy, wzór,
 • postępowanie przed SKO i sądami administracyjnymi.
 1. Przygotowanie do rozliczenia dotacji za rok 2019 z wydatków na kształcenie specjalne uczniów. 
 2. Omówienie przykładowych wyroków sądowych, stanowisk RIO i decyzji SKO.
 3. Wskazanie na najważniejsze i kluczowe w sporze o dotacje stanowiska MEN.

UCZESTNICY ZAJĘĆ OTRZYMAJĄ WŚRÓD MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH M.IN. WZORY DOKUMENTÓW PRZYGOTOWYWANYCH NA POTRZEBY KONTROLI.

Termin szkolenia: 
czwartek, Listopad 21, 2019 - 10:00
Miasto: 
Miejsce szkolenia: 
Hotel "Katowice", Al. Korfantego 9
Cena szkolenia: 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 399 zł*+VAT, słownie: trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć zł 00/100 netto (koszt udziału każdej następnej osoby z tej samej jednostki 369 zł*+VAT, słownie: trzysta sześćdziesiąt dziewięć zł 00/100 netto)

– opłata obejmuje: wykład, materiały, poczęstunek kawowy, lunch.

Przy zgłoszeniu w terminie do dnia 8.11.2019 – cena promocyjna 349 zł+VAT* dla każdego uczestnika.

 *Dla podmiotów, które nie oświadczą, że usługa jest finansowana w co najmniej 70% ze środków publicznych, opłata za szkolenie powiększona jest o 23%VAT.