Dobra współpraca biura rady z radnymi i wójtem w świetle najnowszego orzecznictwa ze szczególnym uwzględnieniem rozpatrywania skarg. 09.12.2022 szkolenie on-line

Podczas szkolenia dowiecie się Państwo: 
 • Jakie są najczęściej popełniane błędy w trakcie sesji rady?
 • Jakie kompetencje ma wójt a jakie przewodniczący rady?
 • Jakie są uprawnienia poszczególnych komisji i radnych?
 • Jak nie popełniać błędów rozpatrując skargi?
Adresaci szkolenia: 
SZKOLENIE SKIEROWANE DO: pracowników biura rady, przewodniczących rad gmin i powiatów, radnych, wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), starostów oraz sekretarzy jednostek samorządu terytorialnego.

PROWADZĄCY: radca prawny, doświadczony trener z zakresu prawa samorządu terytorialnego. Wieloletni zastępca redaktora naczelnego Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” i redaktor naczelny „Pracownika Samorządowego.

Program szkolenia: 
 1.  Zwoływanie sesji i jej porządek:
 • przygotowanie zwołania (drogą listową, mailową, przez telefon, osoby zaproszone, obecność publiczności)
 • dokumentowanie (projektu uchwał, sporządzanie protokołu i poprawki do protokołu, publikacja w BIP)
 • sesje zwyczajne, nadzwyczajne,
 • przekazanie prowadzenia obrad, przerwa w sesji - kontrowersje
 • procedowanie uchwał a transmisja obrad. RODO.
 • zmiana porządku obrad – moment wprowadzania zmian a zapisy statutów
 • zasady prowadzenia obrad, utrzymywanie porządku podczas obrad, sankcje wobec radnych, wykluczenie radnego, radny uchylający się od głosowania
 1. Proces legislacyjny w świetle orzecznictwa:
 • inicjatywa uchwałodawcza
 • uzgodnienia, opinie (radca prawny, skarbnik, metryczka finansowa projektu uchwały)
 • procedowanie w komisjach
 • procedowanie w radzie

-    zgłaszanie poprawek (kto może, jakie poprawki, kolejność)
-    wnioski formalne a wnioski merytoryczne
-    sposoby glosowania(jawne, tajne, imienne, system elektroniczny),
-    quorum (większość zwykła, bezwzględna, ustawowa)
-    błędy w glosowaniu, reasumpcja głosowania, dopuszczalność reasumpcji, problemy występujące przy głosowaniu elektronicznym.

 1. Porządek sesji:
 • zmiana porządku obrad – moment wprowadzania zmian  a zapisy statutów
 • zasady prowadzenia obrad, utrzymywanie porządku podczas obrad, sankcje wobec radnych, wykluczenie radnego, radny uchylający się od głosowania
 1. Obowiązek powołania komisji skarg, wniosków i petycji. Orzecznictwo.
 • Zasady działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
 • Właściwość Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 • Postępowanie skargowe – zasady,
 • Postępowanie z petycjami – zasady.
 • Najczęściej pojawiające się zarzuty w skargach i treść petycji.

 

 1. Charakter prawny nowego uprawnieninia indywidualnego do przeprowadzania kontroli przez radnego rady. Orzecznictwo. – w sytuacji, gdy rada gminy, jako organ kolegialny, dysponuje kompetencjami kontrolnymi wobec organu wykonawczego – różnice.

 

Termin szkolenia: 
piątek, Grudzień 9, 2022 - 09:00
Cena szkolenia: 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 350 zł*+VAT, słownie: trzysta pięćdziesiąt zł 00/100 netto

opłata obejmuje: wykład, materiały.

*Dla podmiotów, które nie oświadczą, że usługa jest finansowana w co najmniej 70% ze środków publicznych, opłata za szkolenie powiększona jest o 23%VAT.

karta zgłoszenia: